แบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจการปฎิบัติงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆในโครงการระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจและการแสดงความคิดเห็นของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของท่านแต่อย่างใด
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพในครั้งต่อไป
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโครงการฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
5. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานต่อการปฎิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล มีดังนี้
4 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
3 หมายถึง พึงพอใจมาก
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พีงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1
ขอให้ท่านคลิกเลือกตอบข้อมูลพื้นฐานตามความเป็นจริงของท่าน ดังต่อไปนี้
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
ตอนที่ 2
ขอให้ท่านคลิกเลือกแสดงความพึงพอใจในการดำเนินงานต่อการปฎิบัติงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีทั้งสิ้น 10 รายการ ดังต่อไปนี้
รายการประเมิน *
4 มากที่สุด
3 มาก
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีการกำหนดเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ถ่ายทอดยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กรให้บุคลากรทราบ มีการติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการบริการจัดการด้วยความรับผิดชอบตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี กำหนดผู้รับผิดชอบ มอบหมายงานที่ชัดเจน มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) มีการจัดทำกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและขั้นตอน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กรสร้างความเชื่อมั่น ยึดประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีการบริหารงานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการประเมินผล ยึดการมีส่วนร่วมเป็นหลัก มีการให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) มีการบริหารงานด้วยความชัดเจน และโปร่งใส ยึดถือตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีประสิทธิภาพ มีวิธีการประเมินผลงานของบุคลากรที่ชัดเจน มีกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) มีบุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและวางแผนงาน การพิจารณาและเห็นชอบขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและกำหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฎิบัติงานยึดเป้าหมายของหน่วยงานเป็นหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา
7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) มีโครงสร้างการบริหารงานตามสายการบังคับบัญชา มอบอำนาจในการตัดสินใจอย่างเหมาะสมและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจอื่นๆ
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) มีการบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม ใช้หลักนิติธรรม การบริหารงานการเงินและทรัพยากรตามระเบียบราชการ การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9. หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกมีการกำหนดแผนปฏิบัติงานตามความสำคัญเร่งด่วนในการพัฒนา
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีส่วนร่วมในการพิจารณาและเสนอมติภาพรวม มีกระบวนการสรรหาหรือเลือกสรรโดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินการ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ขอให้ท่านเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานการปฎิบัติงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์นำผลไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป
ข้อเสนอแนะในการดำเนินการในครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการในครั้งต่อไป
Your answer
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประเมินฯ
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms