АНКЕТА За потребителите на обществен транспорт в гр. Казанлък

Пред-инвестиционно проучване и финансов анализ за цялата система на градския транспорт на град Казанлък по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" по приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие" от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number greater than 0
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question