แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการ
แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เพศ *
Required
อายุ *
Required
อาชีพของผู้กรอกแบบสอบถาม *
Required
วุฒิการศึกษา *
Required
แบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ
เกณฑ์การประเมินมี 3 ระดับ คือ...
ไม่พอใจ
พอใจ
พอใจมาก
ไม่มีความเห็น
1.การจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ *
2.การจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ *
3.การเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ *
4.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล *
5.การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล *
6.การขอใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ *
7.การขอต่อใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ *
8.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด *
9.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด *
10.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร *
11.การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร *
12.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ *
13.การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ *
14.การขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร *
15.แจ้งการขุด *
16.แจ้งการถมดิน *
17.การรับชำระภาษีโรงเรือนเเละที่ดิน *
18.การชำระภาษีป้าย *
19.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ *
20.การจดทะเบียนพาณิชย์ *
ข้อเสนอแนะจากประชาชนที่อยากให้หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขในการให้บริการ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy