แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำชี้แจง โปรดเลือกระดับที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน (ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม)
  1. การจัดงานมหกรรมวิชาการ นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการอย่างหลากหลาย และเหมาะสม
  2. การจัดงานมหกรรมวิชาการ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ การศึกษานอกสถานที่อย่างเท่าเทียมกัน
  3. การจัดงานมหกรรมวิชาการ สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
  4. การจัดงานมหกรรมวิชาการ ส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้พัฒนางานทางวิชาการ
  5. การจัดงานมหกรรมวิชาการ ส่งเสริมให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน มีความพร้อมในการสู่ประชาคมอาเซียน
  6. การจัดงานมหกรรมวิชาการ ส่งเสริมให้ครูมีแนวทางในการพัฒนานักเรียนเพื่อร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปและการแข่งขันในระดับสูง
  7. ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมการประกวด แข่งขันทักษะวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
  8. ความสำเร็จในการจัดนิทรรศการ และผลผลิตของนักเรียน
  9. ความสำเร็จในการคัดเลือกหน่วยงาน บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
  10. การจัดกิจกรรมแสดงถึงความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรการบริหารส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช
  Please enter one response per row
  This is a required question