แบบประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562
แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุน
เกี่ยวกับความพร้อมทางกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และการให้บริการต่าง ๆ โดยผลการ
ประเมินที่ได้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แบบสอบถามทั้งหมดมี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy