แบบสอบถามความคิดเห็นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เพื่อประเมินผลและนำผลไปพัฒนา ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
สถานะ *
ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือไม่ *
หากเคยเข้าร่วมกรุณาระบุจำนวนครั้ง
Your answer
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน
การประสานงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่การศึกษา ให้สถานศึกษาทราบอย่างทั่วถึง *
2. ความเหมาะสมของช่องทางติดต่อสื่อสาร/รับทราบข่าวสารการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (การโทรศัพท์ / โทรสาร / Website ของเขตพื้นที่ / Hotnews / E-office / Facebook/ E-mail) *
3. ข่าวสารที่ท่านได้รับจากเขตพื้นที่การศึกษา สามารถช่วยเหลือท่านในด้านการลงทะเบียน การเตรียมตัวไปเข้าแข่งขัน ตรงกับปัญหาและความต้องการของท่าน *
4. ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ *
5. กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ มีความเหมาะสม (2-16 พฤศจิกายน 2558) *
ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
1. ท่านมีความพึงพอใจกับระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ *
2. ระบบการลงทะเบียนและการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ ทำให้การจัดการแข่งขันมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน *
3. ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันออนไลน์ ช่วยให้ท่านสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันได้อย่างสะดวกมากขึ้น *
4. ความเหมาะสมของเมนูต่างๆ ในระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันออนไลน์ *
5. ท่านคิดว่าควรใช้งานระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันออนไลน์ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในครั้งต่อไป *
6. ท่านมีความพึงพอใจจากการทราบผลการแข่งขันผ่านระบบการรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ *
การจัดการแข่งขัน
1. การจัดกิจกรรมครั้งนี้คิดว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้แสดงออก *
2. กิจกรรมที่จัดขึ้นทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมแข่งขัน *
3. การนำเสนอความสามารถและผลงานของนักเรียน สามารถนำไปเป็นแบบอย่างและปฏิบัติได้จริง *
4. กิจกรรมครั้งนี้ทำให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่นและแรงจูงใจต่อการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการให้สูงขึ้น *
5. นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ *
6. กิจกรรมสร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพ ให้นักเรียนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และ คุณลักษะอันพึงประสงค์ *
7. ท่านคิดว่าควรมีการจัดงานรูปแบบนี้อีกในปีต่อไป *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms