แบบสอบถามความคิดเห็นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เพื่อประเมินผลและนำผลไปพัฒนา ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
สถานะ
ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือไม่
หากเคยเข้าร่วมกรุณาระบุจำนวนครั้ง
Your answer
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน
การประสานงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่การศึกษา ให้สถานศึกษาทราบอย่างทั่วถึง
2. ความเหมาะสมของช่องทางติดต่อสื่อสาร/รับทราบข่าวสารการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (การโทรศัพท์ / โทรสาร / Website ของเขตพื้นที่ / Hotnews / E-office / Facebook/ E-mail)
3. ข่าวสารที่ท่านได้รับจากเขตพื้นที่การศึกษา สามารถช่วยเหลือท่านในด้านการลงทะเบียน การเตรียมตัวไปเข้าแข่งขัน ตรงกับปัญหาและความต้องการของท่าน
4. ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
5. กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ มีความเหมาะสม (2-16 พฤศจิกายน 2558)
ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
1. ท่านมีความพึงพอใจกับระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์
2. ระบบการลงทะเบียนและการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ ทำให้การจัดการแข่งขันมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันออนไลน์ ช่วยให้ท่านสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันได้อย่างสะดวกมากขึ้น
4. ความเหมาะสมของเมนูต่างๆ ในระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
5. ท่านคิดว่าควรใช้งานระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันออนไลน์ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในครั้งต่อไป
6. ท่านมีความพึงพอใจจากการทราบผลการแข่งขันผ่านระบบการรายงานผลผ่านระบบออนไลน์
การจัดการแข่งขัน
1. การจัดกิจกรรมครั้งนี้คิดว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้แสดงออก
2. กิจกรรมที่จัดขึ้นทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมแข่งขัน
3. การนำเสนอความสามารถและผลงานของนักเรียน สามารถนำไปเป็นแบบอย่างและปฏิบัติได้จริง
4. กิจกรรมครั้งนี้ทำให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่นและแรงจูงใจต่อการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการให้สูงขึ้น
5. นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์
6. กิจกรรมสร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพ ให้นักเรียนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และ คุณลักษะอันพึงประสงค์
7. ท่านคิดว่าควรมีการจัดงานรูปแบบนี้อีกในปีต่อไป
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms