Dnevnik prakse
Poštovani studenti,
pred vama je upitnik dnevnika metodičke prakse za predmet Metodika nastave filozofije. Molimo vas da pohađate 4 časa filozofije, 4 časa logike, i 2 časa bilo kog drugog predmeta. Za svaki odslušani čas popunite upitnik. Kada predate 10 izveštaja posmatranih časova odgovorite na poslednje pitanje. Na ispit je potrebno doneti samo popunjen Karton metodičko-didaktičke prakse overen pečatom škole.

Autori upitnika: Ana Zotova i Zorica Kuburić, 2013/14.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Mejl *
Student *
Broj indeksa *
Mesto škole *
Naziv škole *
Nastavnik *
Godine rada u nastavi *
Datum održavanja časa *
MM
/
DD
/
YYYY
Vreme održavanja časa *
Hrs
:
Min
:
Sec
Čas po redu učenicima *
1
7
Razred *
Odeljenje *
Broj učenika *
Nastavni predmet *
Nastavna tema *
Nastavna jedinica *
Udžbenici koji se koriste za nastavu datog predmeta *
Zadaci nastavnog časa su zadovoljeni u sledećoj meri:
Priprema za čas *
1) nasravnik poseduje pismenu pripremu; 2) poseduje kraću skicu časa;  3) ne poseduje pripremu
1. Čas je posvećen sticanju znanja: *
Previše
Premalo
2. Učenici na času imaju priliku praktično vežbati svoja umeća mišljenja, dijaloga, rešavanja problema *
Previše
Premalo
3. Momenata posvećenih vaspitanju učinka, njihovom ponašanju i osobinama ličnosti na času ima *
Previše
Premalo
Tip nastavnog časa *
1) uvodni čas; 2) obrada novog gradiva;  3) vežbanje/ponavljanje; 4) sistematizacija; 5) proveravanje znanja; 6) kombinovani
Ako ste na prethodno pitanje odgovorili "kombinovani" (varijanta 6), štiklirajte čega je kombinacija
1) uvodni čas; 2) obrada novog gradiva;  3) vežbanje/ponavljanje; 4) sistematizacija; 5) proveravanje znanja
Oblik rada *
1) Rad sa celim odeljenjem (frontalni); 2) rad po grupama; 3) rad u parovima;  4) individualni rad.
Required
Nastavne metode:
1. Nastavnik koristi metodu usmenog izlaganja: *
1) ceo čas; 2)  pola časa; 3) povremeno u toku časa; 4) samo kao uvod; 5) ne koristi
2. Nastavnik koristi metodu razgovora: *
1) ceo čas; 2)  pola časa; 3) povremeno u toku časa; 4) samo kao uvod; 5) ne koristi
3a. Nastavnik koristi tekstualnu metodu: *
1) ceo čas; 2)  pola časa; 3) povremeno u toku časa; 4) samo kao uvod; 5) ne koristi
3b. Nastavnik koristi tekstualnu metodu:
1) Nastavnik čita tekst iz udžbenika 2) Nastavnik čita odlomak iz izvornog dela filozofa 3) Nastavnik je posebno pripremio tekst koji čita  4) Učenici čitaju iz udžbenika 5) Učenici čitaju iz izvornog dela  6) Učenicima je dat posebno pripremljen, ištampan tekst
Ako ste na prethodno pitanje odgovorili "Učenicima je dat posebno pripremljen, ištampan tekst " (varijanta 6), napišite koji tekst (literatura)
4a. Nastavnik koristi metodu pisanja:   *
1) ceo čas; 2)  pola časa; 3) povremeno u toku časa; 4) samo kao uvod; 5) ne koristi
4b. Nastavnik koristi metodu pisanja:  
1) nastavnik diktira a učenici pišu 2) učenici daju pisane odgovore 3) učenici pismeno prepričavaju 4) učenici su napisali referate koje sad izlažu pred odeljenjem 5) učenici predaju referate na ocenjivanje
5a. Nastavnik koristi metodu ilustrativnih radova: *
1) ceo čas; 2)  pola časa; 3) povremeno u toku časa; 4) samo kao uvod; 5) ne koristi
5b. Nastavnik koristi metodu ilustrativnih radova:
1) crtež; 2) fotografiju; 3) sliku; 4) grafikon; 5) dijagram; 6) audio-vizuelni materijal; 7) film ili insert iz filma; 8) muziku.
5b. a. Informacija o autorstvu ilustracije ili šta ona predstavlja:
Nastavna sredstva: (dopišite u "drugo" ukoliko se ne nalaze na spisku) *
1) tabla, kreda/marker; 2) tekst/knjiga; 3) powerpoint prezentacija; 4) film; 5) fotografija, slika, crtež; 5) grafikon, dijagram, model
Required
Misaone operacije
1. Koje se putem nastave ostvaruju (obeležite one  koje su bile izvođene ili zahtevane od učenika.) *
1) analiza, 2) sinteza, 3) indukcija, 4) dedukcija, 5) analogija, 6) sistematizacija, 7) konkretizacija, 8) generalizacija.
Required
2. Od učenika se očekuje *
1) više da pamti, manje da misli; 2) više da misli, manje da pamti.
Na osnovu čega to zaključujete na ovom nastavnom času? *
Predavanje nastavnika:
1. Obeleži ako je predavanje imalo *
1) uvod; 2) razradu; 3) zaključak.
Required
2. Predavanje je *
a) imalo strukturu; b) nije imalo strukturu.
3. Uvod je bio: *
1) biografski, 2) problemski, 3) anegdotski, 4) iz svakodnevnice,
Required
4. Da li je nastavnik uvodom zainteresovao učenike *
1) da, 2) ne sasvim, 3) ne
5. Da bi isprovocirao zapitanost, nastavnik se u toku časa poslužio *
1) skandalonom; 2) problematizcijom; 3) aktualizacijom; 4) nije provocirao zapitanost
Required
6. Da se ne bi ostalo na zapitanosti, nastavnik je provocirao analizu odgovora tj. razvijanje sadržaja teme: *
1) da; 2) Samo je problematizovao temu, ali nije dao odgovore.
Ako ste odgovorili "da", napišite kako?
7a. Razumljivosti gradiva doprinela je primerenost načina izlaganja: *
Uzrastu učenika: 1) sasvim; 2) donekle; 3) ni malo.
7b. Razumljivosti gradiva doprinela je primerenost načina izlaganja: *
Stepenu prethodnog znanja: 1) sasvim; 2) donekle; 3) ni malo.
7c. Razumljivosti gradiva doprinela je primerenost načina izlaganja: *
Interesovanju učenika: 1) sasvim; 2) donekle; 3) ni malo.
8. Predavanje je bilo *
1) dovršeno, 2) nedovršeno.
9. Nastavnik se koristio primerima *
1 = previše; 2 = taman; 3 = premalo; 4 = ni malo
previše
ni malo
Zadaci za učenike
Koliko je na času bilo dato: *
a) Zadataka za ocenjivanje:
previše
ni malo
Koliko je na času bilo dato: *
b) Zadataka koji igraju ulogu u razvijanju i savlađivanju nove nastavne jedinice:
previše
ni malo
Koliko je na času bilo dato: *
c) Zadataka za vežbanje:
previše
ni malo
Koliko je na času bilo dato: *
d) Domaćih zadataka:
previše
ni malo
Napišite zadatke date za domaći: *
Da li su zadaci raslojeni po težini za učenike različitih sposobnosti: *
1) svi jesu; 2) većinom jesu; 3) kako-koji; 4) većinom nisu; 5) nisu.
Svi jesu
Nisu
Korelacija
1. Sa drugim nastavnim predmetima *
1) Nastavnik se koristio znanjima iz drugih nastavnih predmeta dajući primere ili zadatke; 2) Učenicima je samo napomenuo da su o tome učili u datom nastavnom predmetu; 3) Nije bilo pozivanja na znanja iz drugih nastavnih predmeta.
Ako ste na pitanje gore odgovorili "Nastavnik se koristio znanjima iz drugih nastavnih predmeta dajući primere ili zadatke" (varijanta 1), navedite predmete:
2. Nastavnik se koristio asocijacijma na svakodnevno iskustvo, po mom mišljenju: *
1) previše; 2) taman; 3) premalo 4) ni malo.  
previše
ni malo
Aktivnost učenika
1. Napišite svoju procenu koliko učenika, tako da  kada saberete a), b) i c) imate ukupno 100%
a) Aktivno (učestvuje, rešava probleme, diskutuje, piše): *
Broj procenata, bez znaka %
b) Zainteresovano sluša, ali neaktivno: *
Broj procenata, bez znaka %
c) Ne radi, nezainteresovani:   *
Broj procenata, bez znaka %
2. Koliko nastavnik ima sagovornika:
(broj)
Ocenjivanje učenika:
Ocenjivanje učenika: *
1) Nije bilo 2) Bilo je na osnovu pojedinačnih ili unakrsnih usmenih odgovora 3) Bilo je na osnovu kontrolnog zadatka  4) Bilo je na osnovu testova znanja 5) Nastavnik vodi beleške iz časa u čas 6) oblik ocenjivanja drugačiji od navedenih
Ako ste na prethodno pitanje odgovorili "Bilo je na osnovu pojedinačnih ili unakrsnih usmenih odgovora:" (varijanta 2), oznacite vrstu odgovora
1) pojedinačni; 2) unakrsni.
Clear selection
Ako ste na prethodno pitanje odgovorili "Oblik ocenjivanja drugačiji od navedenih" (varijanta 6), upisite oblik ocenivanja
1. Broj učenika koji je ispitan *
Upisati broj
2. Šta se očekuje od učenika da zna (na primer, da objasni ključne pojmove, da zna činjenice...)? *
3. Šta nastavnik ocenjuje najvišom ocenom (na primer, da učenik može da povezuje gradivo, da problematizuje, da kaže nešto izvan predavanog, da usvojeno ume aktualizovati...)? *
Pitanja nastavnika učenicima
1. Koliko je na času nastavnik učenicima postavljao pitanja: *
1) previše; 2) taman; 3) premalo; 4) ni malo.
previše
ni malo
Zašto tako misliš? *
2. Vaš opšti utisak kakva pitanja je nastavnik sklon postavljati: *
3. Kako nastavnik tretira pogrešne odgovore? *
1) izignoriše, tragajući za tačnim; 2) komentariše ih i stavi u kontekst; 3) drugo
Tok časa predstavljen kroz pitanja
Pitanja koja postavlja nastavnik na uvodnom delu časa *
Pitanja koja postavljaju učenici na uvodnom delu časa *
Pitanja koja postavlja nastavnik u centralnom delu časa *
Pitanja koja postavljaju učenici u centralnom delu časa *
Pitanja koja postavlja nastavnik na završnom delu časa *
Pitanja koja postavljaju učenici na završnom delu časa *
Oblik nastave
Oblik rukovođenja nastavom *
1) dominatno ponašanje nastavnika (autoritarno);  2) integrativno ponašanje (demokratsko);  3) pasivno i indiferentno ponašanje (lesefer).
Ponašanje nastavnika *
1) strogo; 2) ostvaruje samokontrolu; 3) bojažljivo
Odnos nastavnika prema učenicima:
Pogled usmeren ka učenicima *
1) da 2) ne
Odgovara na reakcije učenika *
1) da; 2) ne; 3) nije bilo reakcija pa nije bilo ni odgovora.
Pokreti tela nastavnika su
Pretežno *
 1) sedi; 2) stoji; 3) šeta po učionici.
Pokreti tela nastavnika su *
1) opušteni, 2) kruti.
Opšta procena kvaliteta časa:
Dajte ocenu od 1 do 10
1. Zasebno dajte ocenu za:
a. Razvijanje teme časa: *
1
10
b. Kreativnost časa: *
1
10
c. Animiranje učenika: *
1
10
2. Nastavnik je tako dobro govorio na času da sam u jednom trenutku zaboravio metodički aspekt nastave: *
1) tačno; 2) netačno; 3) drugo
Koliko je ličnost nastavnika i harizmatčno prenošenje sadržaja uticalo da se nadomesti nedovoljna metodička nepromišljenost časa: *
1) čas je metodički promišljen, a nastavnik je dodatno doprineo svojom ličnošću;  2) čas je metodički promišljen, ali je nedostajalo harizme;  3) čas je nedovoljno metodički promišljen, ali je nastavnik nadomestio nedostatak svojom harizmom;  4) času je nedostajala i metodička promišljenost i harizma.
Da li ste predali 10 izveštaja?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy