แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
แบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน กรุณาเลือกในช่องระดับความคิดเห็นหรือเสนอแนะลงในช่องว่างตามความเหมาะสม เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ระดับชั้นปี *
สาขาวิชา *
Your answer
คณะ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ความหมายของระดับการประเมิน 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ด้านการประชาสัมพันธ์และการเข้าร่วมกิจกรรม
1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมชัดเจน และเหมาะสมกับระยะเวลา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การเปิดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ยุ่งยากซับซ้อน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านกระบวนการจัดกิจกรรม
1. มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. มีการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. กิจกรรมมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถาการณ์ได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากการจัดกิจกรรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
1. สถานที่เหมาะสมกับกิจกรรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมเหมาะสม สะอาด และปลอดภัย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. วัสดุ อุปกรณ์มีความพร้อมและเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. มีป้าย/สัญลักษณ์ แสดงสถานที่การจัดกิจกรรมหรือให้บริการอย่างชัดเจน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านคุณภาพ
1. กิจกรรมน่าสนใจ มีประโยชน์ ได้ความรู้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. กิจกรรมเหมาะสมกับระยะเวลา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.สามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการเรียนได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. สามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านการให้บริการ
1. อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์เป็นอย่างดี *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. อำนวยความสะดวกอย่างดี และไม่เลือกปฏิบัติ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ให้บริการชี้แจงข้อซักถาม และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. บริการด้วยความสุภาพและไมตรีจิต *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม
Your answer
ขอบคุณสำหรับการให้ข้อมูล
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service