แบบสอบถามด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
แบบสอบถามนี้จัดทำโดยคณะทำงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
อายุ
Your answer
ท่านเป็นนิสิต นักศึกษาในสาขา
ท่านเรียนอยู่ในชั้นปีที่
สถานศึกษาของท่านตั้งอยู่ในเขต
เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของท่านคือ
หลักสูตรที่ท่านเรียนอยู่จัดเป็นแบบใด
โดยเฉลี่ยท่านใช้เวลากับอินเทอร์เน็ต (website, email, facebook, line ฯลฯ) เพื่อ "ประโยชน์ทางการศึกษา" ในเวลาเรียนวันละกี่ชั่วโมง
โดยเฉลี่ยท่านใช้เวลากับอินเทอร์เน็ต (website, email, facebook, line ฯลฯ) เพื่อ "ประโยชน์ทางการศึกษา" นอกเวลาเรียนวันละกี่ชั่วโมง
การเรียนการสอนในห้องเรียน หรือ tutorial session
ในชั้นเรียนแบบบรรยาย มีการใช้อุปกรณ์ ICT ใดบ้างในการเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
Required
ในชั้นเรียนแบบบรรยาย ท่านใช้อุปกรณ์ ICT เพื่อประโยชน์ใดบ้างในการเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
Required
ในชั้นเรียนแบบบรรยาย การใช้ ICT ในกิจกรรมใดที่ท่านคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้มากขึ้น (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
Required
การเรียนการสอนหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
การฝึกทักษะปฏิบัติที่ไม่ใช่กับผู้ป่วยจริง ไม่รวมการใช้หุ่นที่ไม่ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น เย็บแผล/เจาะเลือดกับหุ่น เป็นต้น
ในชั้นเรียนแบบปฏิบัติ มีการใช้อุปกรณ์ ICT ใดบ้างในการเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
Required
ในชั้นเรียนแบบปฏิบัติ ท่านใช้อุปกรณ์ ICT เพื่อประโยชน์ใดบ้างในการเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
Required
ในชั้นเรียนแบบปฏิบัติ การใช้ ICT ในกิจกรรมใดที่ท่านคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้มากขึ้น (ตอบได้ 2 ตัวเลือก)
Required
การอภิปรายกลุ่มย่อย
ในห้องเรียนแบบกลุ่มย่อย มีการใช้อุปกรณ์ ICT ใดบ้างในการเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
Required
ในห้องเรียนแบบกลุ่มย่อย ท่านใช้อุปกรณ์ ICT เพื่อประโยชน์ใดบ้างในการเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
Required
ในห้องเรียนแบบกลุ่มย่อย การใช้ ICT ในกิจกรรมใดที่ท่านคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้มากขึ้น (ตอบได้ 2 ตัวเลือก)
Required
การเรียนการสอนทางคลินิก หรือการเรียนข้างเตียง
ในชั้นเรียนวิชาด้านคลินิกหรือเรียนที่ข้างเตียงผู้ป่วย มีการใช้เทคโนโลยีใดบ้างในปัจจุบัน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
ในชั้นเรียนวิชาด้านคลินิกหรือเรียนที่ข้างเตียงผู้ป่วย ท่านใช้อุปกรณ์ ICT เพื่อประโยชน์ใดบ้างในการเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
Required
ในชั้นเรียนวิชาด้านคลินิกหรือเรียนที่ข้างเตียงผู้ป่วย การใช้ ICT ในกิจกรรมใดที่ท่านคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้มากขึ้น (ตอบได้ 2 ตัวเลือก)
Required
การเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based Learning)
การเรียนในชุมชน (field study) อาจารย์ผู้สอนและท่านมีการใช้เทคโนโลยีใดบ้างในปัจจุบัน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
การจัดการเรียนการสอนวิชาที่ต้องลงพื้นที่ หรือเข้าไปในชุมชน ท่านใช้อุปกรณ์ ICT เพื่อประโยชน์ใดบ้างในการเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
Required
การจัดการเรียนการสอนวิชาที่ต้องลงพื้นที่ หรือเข้าไปในชุมชน การใช้ ICT ในกิจกรรมใดที่ท่านคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้มากขึ้น (ตอบได้ 2 ตัวเลือก)
Required
ท่านได้ใช้ ICT ในการเรียนรู้ในลักษณะใดบ้าง
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms