AVENTURA X-PERIENCE - CALDES DE MALAVELLA 2015

Raid Aventura X-Perience - Caldes de Malavella 2015 - Primera prova puntuable per la Copa Catalana FEEC de Raids d'Esports de Muntanya - Caldes de Malavella (Girona) 21 de març de 2015
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  La inscripció de cada corredor es farà de forma individual, molt important respectar el nom d'equip per a tots els corredors que formin el mateix equip. La inscripción de cada corredor se hará de forma individual, muy importante respetar el nombre de equipo en todos los corredores que formen el mismo equipo.

  PAGAMENT / PAGO

  INSCRIPCIÓ FORA DE TERMINI ANTICIPAT: 35 euros/persona INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO ANTICIPADO: 35 euros/persona Anticipat fins el / Anticipado hasta el 14/03/2015 - 23:59 Preu 25 euros per persona / Precio 25 euros por persona (No hi ha cap recàrrec per llicència temporal / No existe ningún cargo extra por licencia temporal). Pagament per transferència bancària / Pago por transferencia bancaria: Número: ES71 3025 0001 11 1433437721 (Caixa d'Enginyers). Cap inscripció es considerarà acceptada dins de termini sense el pagament corresponent / Ninguna inscripción se considerará aceptada dentro de plazo sin su pago correspondiente. A partir de 15/03/2015 - 00:00 Preu 35 euros per persona / Precio 25 euros por persona El termini d'inscripcions anticipades és de 30 dies, no es faran excepcions en els recàrrecs fóra de termini / El plazo de inscripciones anticipadas es de 30 días, no se harán excepciones en los cargos fuera de plazo.