הרשמה לתשע"ט Registration 2018-19

שנת הלימודים תשע"ט תהיה בת 9 חודשים.
התשלום ב-9 המחאות חודשיות, או באשראי (!) נא ציינו בהמשך הטופס באיזה אופן תשלום תבחרו.
נודה לכם אם תקפידו לרשום את ההמחאות ל-1 בכל חודש, מאוקטובר 2018 עד יוני 2019.
ניתן לשלוח את ההמחאות לכתובת: מרכז איינגאר יוגה תלפיות ירושלים, מרדכי כספי 3, ירושלים 9355403, או למסור את התשלום לאחד המורים במרכז.
שימו לב, ההרשמה המוקדמת תסתיים ב-30.6.18. הנחת הרשמה מוקדמת תינתן רק למשלמים עד תאריך זה.
אנא, אל תשכחו לציין על המעטפה או על גב אחד הצ'קים את שמכם המלא ואת השיעור אליו נרשמתם.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  הצהרת בריאות Health Declaration

  אני החתום מטה, מצהיר ומאשר בזאת, כי מצב בריאותי תקין ומאפשר לי להשתתף בשיעורים, בטיפולים ובמתקנים של מרכז איינגאר יוגה תלפיות ירושלים, וכי הפעילות כאמור לא תפגע במצבי הבריאותי, או בטחוני. הנני מצהיר ששהותי במרכז איינגאר יוגה תלפיות ירושלים, השימוש במתקניו, ההשתתפות בשיעוריו ובסדנאות שיארגן במקומות אחרים הינה על אחריותי המלאה בלבד, ומרכז איינגאר יוגה תלפיות ירושלים והמורים המלמדים בו לא ישאו באחריות כלפי כל נזק מכל סוג שהוא שיגרמו לי בשל שהותי במרכז או בשל הפעילויות שמתקיימות בו או מטעמו. בחתימתי הנני מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלשהי כנגד מרכז איינגאר יוגה תלפיות ירושלים ומי מהמורים המלמדים בו. כמו כן הנני מוותר על כל טענה ו/או תביעה נגד מרכז איינגאר יוגה ומי מהמורים או העובדים בו בגין נזק העלול להיגרם לי כתוצאה מאי נכונות הצהרתי כאמור לעיל ו/או כתוצאה מאי קיום על ידי של דרישות ונהלי המקום. I, the undersigned, hereby declare and agree that my health condition is sufficiently well to allow me to participate in the classes, treatments and use the facilities of Iyengar Yoga Center Talpiyot Jerusalem, and that my participation will not harm my health or my safety. I understand and declare that my stay in Iyengar Yoga Center Talpiyot Jerusalem, use of its facilities, and participation in classes and workshops held outside of the center are all under my own responsibility, and that Iyengar Yoga Center Talpiyot Jerusalem will not be responsible for any damage caused to me while being on the center’s premises or in its activities. By signing this form, I waive any future claim I may have against Iyengar Yoga Center Talpiyot Jerusalem and its teachers, for any harm or damage to me as a result of the untruthfulness of this declaration and/or as a result of noncompliance with the center’s rules and regulations.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question