แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
แบบประเมินนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการและกำหนดนโยบายให้บริการแก่ประชาชน
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy