Alcohol Policy Survey

Tento prieskum je súčasťou Let it hAPYN projektu vytvoreného organizáciou zaoberajúcou sa pravidlami ktoré sa týkajú požívania alkoholu u mladých ľudí. Alcohol Policy Youth Network (www.lihapyn.eu). Týmto prieskumom by sme radi získali viac informácií o postojoch mladej generácie ku rôznym pravidlám týkajúcich sa alkoholu, ktoré sú alebo nie sú zavedené vo Vašej krajine. Prosím, odpovedajte pravdivo, neexistujú správne a nesprávne odpovede. Prieskum je anonymný, výsledky budú použité len pre účely Vašej krajiny.

Ďakujeme za Váš čas!

    Captionless Image