ใบสมัครอบรมโครงการบริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครปฐม และกลุ่มทายาทนักธุรกิจและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดนครปฐม (YEC นครปฐม) หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร MINI MBA รุ่น 1
*** พิเศษ : 1. กรณีเป็นศิษย์เก่าหรือเคยอบรมกับมหาวิทยาลัย / ผู้ที่เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดนครปฐม หรือกลุ่มทายาทนักธุรกิจและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC นครปฐม) / หรือสมัครพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป ลดเหลือคนละ 15,000 บาท
หมายเหตุ- กรณีที่ส่งในนามนิติบุคคลสามารถนำค่าอบรมไปลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพากรได้- วันและเวลาในการอบรมของหลักสูตร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม- ในกรณีที่ผู้สมัครได้ทำการสมัครแล้วเกิดกรณีของการไม่สามารถเปิดโครงการได้ ทางโครงการยินดีคืนเงินค่าสมัครเต็มจำนวน
ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัว
ภาพถ่าย 1 นิ้ว
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) *
ชื่อและนามสกุล
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน *
วัน/เดือน/ปี/เกิด
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ
ที่อยู่ปัจจุบัน(บ้าน)
หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน) *
โทรศัพท์ (มือถือ)
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา (สูงสุด)
ประวัติการศึกษา
ส่วนที่ 3 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด(ระบุปี)
ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด(ระบุปี)
ส่วนที่ 4 รายละเอียดงานปัจจุบัน ระบุบริษัท/องค์กร/ธุรกิจของตน
รายละเอียดงานปัจจุบัน ระบุบริษัท/องค์กร/ธุรกิจของตน
ประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรมในหลักสูตรจะได้รับ ประกาศนียบัตร จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมส่งใบสมัคร MINI MBA รุ่น 1 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอุทัยวรรณ รุ้งทองนิรันดร์ โทร. 087-9422875 email: uthaiwan@webmail.npru.ac.th อาจารย์ ดร.จันจิราภรณ์ ปานยินดี โทร. 092-6415414 email: janjirapon@webmail.npru.ac.thอาจารย์จุฑามาส ศรีชมภู โทร. 092-2562415 email: jutamat@webmail.npru.ac.th
กรณีผู้สมัครที่ชำระเงินเข้ามาแล้วต้องการยกเลิกการอบรม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินที่ชำระเข้ามาก่อนวันอบรมทุกกรณีกรณีหลักสูตรไม่สามารถเปิดอบรมได้ตามกำหนดการ หากหลักสูตรไม่สามารถเปิดการอบรมได้ตามกำหนดการ จะคืนเงินให้เต็มจำนวนที่ชำระเข้ามาแล้ว ภายหลังเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและทราบว่าหลักสูตรไม่สามารถเปิดอบรมได้ (จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม) โดยทางโครงการฯ จะเร่งดำเนินการโทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้สมัครเพื่อแจ้งให้ผู้อบรมทราบและติดต่อขอรับเงินคืนต่อไป
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service