แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะถูกนำไปประมวลผลในภาพรวม และนำผลไปใช้ปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
        จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่มารับบริการของกลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักงาน ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามดังกล่าวนี้ จะขอบคุณยิ่ง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. กลุ่มงานที่ติดต่อราชการหรือเข้ารับบริการ *
2. เพศ *
3. อายุ *
4. ประเภท *
5. ระดับความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้บริการ
2. สถานที่มีความพร้อมในการให้บริการ
3. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
4. ขั้นตอนการให้บริการสะดวก รวดเร็ว เหมาะสม
5. คุณภาพของการให้บริการมีความถูกต้อง ครบถ้วน
6. ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม
6. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4. Report Abuse