แบบสำรวจความคิดเห็นการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ร.ศร.ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบประเมินนี้จัดทำขึ้น เพื่อสำรวจความคิดเห็นของกำลังพล รร.ร.ศร. ต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ร.ศร. อันมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ รร.ร.ศร. อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป
แบบประเมินนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ความเห็นต่องานประกันคุณภาพการศึกษา
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล
1.1 ชั้นยศ *
Required
1.2 อายุการรับราชการใน รร.ร.ศร. *
Required
1.3 หน่วยที่ปฏิบัติงาน โปรดระบุ......... *
Your answer
1.4 ลักษณะการทำงาน *
Required
ส่วนที่ 2 ส่วนความคิดต่องานประกันคุณภาพการศึกษา *
2.1 ด้านระบบและกลไก
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด
1) ท่านเห็นด้วยกับระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ร.ศร. ในปัจจุบัน
2) ท่านเห็นด้วยกับการแบ่งมอบมาตรฐานการดำเนินงานให้กับ นขต.รร.ร.ศร.
3) ท่านเห็นด้วยกับกลไกในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ร.ศร. ในปัจจุบัน
4) ท่านเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ร.ศร.
5 ) ท่านเห็นด้วยกับการดำเนินงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
6) ท่านเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ รร.ร.ศร.
7 ) ท่านเห็นด้วยกับการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รร.ร.ศร.
8) ท่านเห็นด้วยกับการประเมินคุณภาพภายใน รร.ร.ศร. 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ
9) ท่านเห็นด้วยกับผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ร.ศร.
10) ท่านเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ รร.ร.ศร..
11 ) ท่านเห็นความสำคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อการพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของ รร.ร.ศร.
12 ) ท่านเห็นด้วยว่างานประกันคุณภาพการศึกษาส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของ รร.ร.ศร.
*
2.2 ความมีส่วนร่วม
ไม่มีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมน้อย
มีส่วนร่วมปานกลาง
มีส่วนร่วมมาก
มีส่วนร่วมมากที่สุด
1) ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีส่วนผลักดันในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
2) ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน
3 ) ท่านมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
4) ผู้บังคับบัญชาภายในหน่วยงานของท่านมีส่วนในการนำวงจรคุณภาพ PDCA  มาพัฒนางาน 
5) ผู้บังคับบัญชาภายในหน่วยงานของท่านมีส่วนในการนำวงจรคุณภาพ PDCA  มาพัฒนากำลังพลภายในหน่วยงาน
6) ท่านมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วย
7) ท่านมีส่วนในการนำวงจรคุณภาพ PDCA มาพัฒนางานของท่าน
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
ขอบคุณ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms