VRAELYS:Veiligheid in Meganiese Tegnologie werkswinkels in openbare skole: `n Onderwysregtelike perspektief/ Questionnaire: Safety in Mechanical Technology workshops in public schools: An Education Law perspective.

U word vriendelik versoek om die onderstaande vraelys elektronies te voltooi. Dit gaan ongeveer 10 minute van u tyd in beslag neem. Neem asseblief kennis van die volgende:
Die vraelys word anoniem voltooi. U naam en skool se naam sal nie genoem of gekoppel word aan die inligting wat u verskaf nie – dit sal vertroulik hanteer word. Die inligting word vir navorsingsdoeleindes ingesamel oor veiligheid by skole se Meganiese Tegnologie werkswinkels. Dankie vir u hulp en samewerking.

Afdeling A: Biografiese inligting. Afdeling B: Demografieseinligting van die skool. Afdeling C: Veiligheids determinante in die Meganiese Tegnologie werkswinkels. Afdeling D: Veiligheidsbeleid in die Meganiese Tegnologie werkswinkels. Afdeling E: Onderrig en leer in die Meganiese Tegnologie werkswinkels. Afdeling F: Gemeenregtelike determinante in die Meganiese Tegnologie werkswinkel.

You are kindly requested to complete the electronic questionnaire below. It will take approximately 10 minutes of your time.
Please take note of the following before you continue:The questionnaire is anonymous. Your name and the name of your school will not be linked to the information that you provide - the information will be confidential. The information is needed to do research on safety in Mechanical workshops of schools. Thank you for your support.

Section A: Biographical information. Section B: Demographic information about the school. Section C: Prerequisites for safety in the Mechanical Technology workshop. Section D: Safety management in the Mechanical Technology workshop. Section E: Education and learning. Section F: Common law determinants.
  This is a required question

  Afdeling/ Section A: Biografiese inligting/ Biographical information

  Voltooi die vrae deur te kliek op die toepaslike antwoord/Complete the question by clicking on the appropriate answer.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question