ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพโครงการ "การสอนทักษาะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ

คำชี้แจง 1. แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามสำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นผู้ตอบ
พื่อประเมินสมรรถนะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. แบบสอบถามฉบับบนี้ ประกอบด้วย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ประเมินสมรรถนะด้านอาชีพของนักเรียน