Анкета за служителите от ФМИ при СУ "Св. Кл. Охридски"

Настоящата анкета има за цел да събере информация относно необходимостта от обучение на служителите във Факултета по математика и информатика на СУ"Св. Кл. Охридски" в рамките на проект BG051PO001-4.3.04-0018 "Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Технологични средства за създаване на електронно съдържание и подпомагане на дистанционно обучение (Мудъл)
  Офис технологии за текстообработка (вкл. оформление на заглавни страници, автоматично съдържание, автоматично номериране на страници, проверка на правописа, работа със секции и т.н)
  Офис технологии за работа с електронни таблици
  Създаване на презентации и представянето им
  Математическа текстообработка
  Технологични средства за съвместна работа с документи (google docs, dropbox)
  Системи за управление на съдържанието (Друпал)
  Please enter one response per row
  MS Word
  MS Excel
  MS Power Point
  Please enter one response per row
  This is a required question