งานสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2
ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 ผ่านธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง และ EXIM BANK เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการทำการค้าระหว่างประเทศ
ผู้ประกอบการทุกรายสามารถเข้าร่วมอบรม/สัมมนาได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับวงเงินค่าธรรมเนียม :
• ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ทำธุรกรรมกับธนาคาร
• มีกิจการเป็นสมาชิก สสว. (สำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก สสว. สามารถสมัครได้ฟรีที่ www.sme.go.th)
• เป็นผู้ส่งออก/นำเข้า ที่มีรายได้ในปี 2559 หรือ 2560 ไม่เกิน 400 ล้านบาท
ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขจะได้รับวงเงินค่าธรรมเนียม 50,000 บาทต่อกิจการเพื่อนำไปทดลองซื้อประกันค่าเงิน (FX Options) กับธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ ( SMEs ที่เคยได้รับวงเงินแล้วสามารถขอรับสิทธิ์ในการจัดสรรวงเงินในครั้งนี้ได้)

หมายเหตุ
เนื่องจากกิจกรรมส่วนหนึ่งในงานสัมมนาตามโครงการนี้ เป็นการพิจารณารายละเอียดธุรกรรมทางการเงินภายใต้โครงการ ดังนั้นเพื่อประสิทธิผลสูงสุด ผู้จัดงานสัมมนาจึงขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เข้าร่วมงานเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ทำธุรกรรมกับธนาคารเท่านั้น

ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมสัมมนา ขอเรียนให้ท่านผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทราบว่า โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนเข้าร่วมงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว

กำหนดการสัมมนามีดังนี้
12:30 - 13.30 น. ลงทะเบียน
13:30 - 14:20 น. การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
14:20 - 14:40 น. รายละเอียดการใช้วงเงิน / การทำธุรกรรม Option ภายใต้โครงการ
14:40 - 15:00 น. Client Suitability, Term Sheet และ Risk Disclosure
15:00 - 15:10 น. Afternoon Break
15:10 - 15:25 น. สินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออก
15:25 - 15:45 น. การบริหารความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศ
15:45 - 16:00 น. พิธีกรประกาศรายชื่อบริษัทที่ยื่นกรอกข้อมูล Client Suitability
ไม่ครบถ้วนพบเจ้าหน้าที่บริเวณบูทลงทะเบียน
พิธีกรกล่าวสรุปและปิดงาน
Email address *
รายละเอียดการลงทะเบียน
วันที่/สถานที่/จังหวัด ที่เข้าร่วมสัมมนา *
ชื่อบริษัท *
เลขทะเบียนนิติบุคคล *
เลขที่สมาชิกสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก สสว. สามารถสมัครได้ฟรีที่ www.sme.go.th) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Export Import Bank of Thailand. Report Abuse