แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รายวิชา *
Required
หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนวิชาดังกล่าวแล้ว คุณลักษณะตามผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เปลี่ยนไปเป็นอย่างไร
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม *
1.1 ตระหนัก เห็นคุณค่า สนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้
1.2 เคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม *
1.3 สุภาพ อ่อนน้อม รู้จักกาลเทศะ กตัญญู และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง *
1.4 มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้ *
1.5 มีความพยายาม ตั้งใจ ขยัน อดทน ควบคู่กับการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาและมีความรับผิดชอบ *
1.6 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณและมีจิตสาธารณะ *
2. ด้านความรู้ *
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและบริหารความขัดแย้งได้
2.2 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ข้อเท็จจริงในเรื่องที่ศึกษาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ *
2.3 มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน *
2.4 มีความรู้ เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของโลก *
2.5 สามารถบูรณาการความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข *
3. ด้านทักษะทางปัญญา *
3.1 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
3.2 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ *
3.3 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ *
3.4 สามารถศึกษา รวบรวมและสรุปประเด็นที่ศึกษาได้ *
3.5 มีทักษะในการวางแผนงานและปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ได้ *
3.6 สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ *
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ *
4.1 มีความรับผิดชอบในงานและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
4.2 มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับบุคคลในสังคม *
4.3 มีทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี *
4.4 มีบุคลิกภาพที่ดี *
4.5 สามารถปรับตัวทั้งในการทำงาน การดำรงชีวิตเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวม *
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ *
5.1 มีทักษะด้านการสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 มีทักษะในการใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ต่อการแก้ไขปัญหา ต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ *
5.3 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ *
5.4 มีทักษะด้านการสื่อสารและตีความ ทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศ *
5.5 มีทักษะในการจัดทำและนำเสนองานทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ *
5.6 มีทักษะการให้เหตุผลและการใช้ตรรกศาสตร์ในการสรุปความต่างๆ *
ข้อเสนอแนะ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms