แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ชื่อผู้รับการประเมิน *
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอการให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม *
4
3
2
1
1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองกำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่าเป็นรูปธรรม
1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฎิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
1.3 ฝึกให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
1.4 จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะแสดงออกนำเสนอผลงานอย่างเป็นรูปธรรม
1.5 ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
1.6 จัดการเรียนการสอนเชื่อมโยง บูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
1.7 นักเรียนมีส่วนร่วมในจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1.8 นักเรียนได้เรียนรู้โดยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น *
4
3
2
1
2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
3. การตรวจสอบและการประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ *
4
3
2
1
3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
3.2 มีขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
3.3 ใช้เครื่องมือ และวิธีการวัด ประเมินผล อย่างเหมาะสมกับเป้าหมายการจัดการเรียนการสอน
3.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและการประเมินผล
3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
3.6 นักเรียนนำข้อมูลด้านการเรียนไปใช้พัฒนาตนเองได้
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms