แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้น เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตามการประกันคุณภาพภายใน และจะนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป...
ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คณะ/สังกัด
กลุ่มผู้ใช้งาน
ระดับการศึกษา
ท่านเข้าใช้งานวิชาเรียนออนไลน์กี่วิชา
จำนวนครั้งในการเข้าใช้งานระบบ LMS (ครั้งต่อสัปดาห์)
ท่านเข้าใช้งานระบบ LMS จากสถานที่ใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ท่านเข้าใช้งานระบบ LMS ผ่านอุปกรณ์ชนิดใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบ LMS
ด้านประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
การเข้าสู่ระบบมีความสะดวกและรวดเร็ว
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ระบบมีประสิทธิภาพและทันสมัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เมนูต่างๆ มีความสะดวก และใช้งานง่าย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความรวดเร็วในการอัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูล
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีเครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการในการจัดการเรียนการสอน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านการจัดการเรียนการสอนและประโยชน์ที่ได้รับ
ช่วยให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ช่วยฝึกความรับผิดชอบในการเรียนให้แก่นักศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เกิดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
สามารถสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าสนใจ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านการให้บริการของผู้ดูแลระบบ (เฉพาะอาจารย์)
การจัดทำคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานระบบ
การให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการใช้งานระบบ
การขอเปิดรายวิชามีความสะดวกและรวดเร็ว
การแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้บริการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. Report Abuse