แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้น เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตามการประกันคุณภาพภายใน และจะนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป...
ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือ

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบ LMS

  ด้านประสิทธิภาพการใช้งานระบบ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ด้านการจัดการเรียนการสอนและประโยชน์ที่ได้รับ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ด้านการให้บริการของผู้ดูแลระบบ (เฉพาะอาจารย์)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question