3.17 ҮСЧНИЙ ГАЗРЫН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ХЭРЭГЛЭГЧ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

  This is a required question
  This is a required question
  1. Үсчний суудлын хоорондын зай 1.8 метрээс дээш (6)
  2. Үсчний суудал нь хүлээлгийн суудлаас 2 метрээс багагүй зайтай (6)
  3. Чийг, дулаан хэмжигчийг үйлчлүүлэгчид харагдахуйц байрлуулсан (8)
  4. Үс угаах зориулалтын суудалтай (15)
  5. Үсчний багаж хэрэгслийг угааж, халдваргүйтгэдэг (20)
  6. Үсний алчуурыг угааж халдваргүйтгэсэн, өнгө үзэмж сайтай, цэвэрхэн (20)
  7. Үс арчилгааны бүтээгдэхүүн нь чанарын баталгаажилттай, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй болохыг тайлбарладаг (22)
  8. Ажлын хувцас, хувийн дугаар бүхий энгэрийн тэмдэгтэй (29)
  Please enter one response per row
  This is a required question