แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ของสำนักงานผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพศ *
สถานภาพผู้ตอบ *
หน่วยงานที่ท่านสังกัด *
ด้านเนื้อหา *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจมากที่สุด
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
4. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
5. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจมากที่สุด
ุ6. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
7. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
8. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
9. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
10. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจมากที่สุด
11. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
12. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย
13. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse - Terms of Service