แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลเมืองหนองปรือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
1. ประมาณจำนวนครั้งที่มารับบริการ ต่อเดือน หรือ ต่อปี(เช่น 5 ครั้งต่อปี)
Your answer
2. ท่านมักจะมารับบริการที่หน่วยงานนี้ในช่วงเวลาใด
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
Your answer
3. สถานภาพ
4. การศึกษาที่สำเร็จสูงสุด
5. อาชีพประจำ
อื่นๆ
Your answer
6. ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่(กรอกแค่ อำเภอ จังหวัด)
Your answer
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วนงาน
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ *เลือกระดับความพอใจ หรือ ไม่พอใจ 5 ระดับ จาก 1 - 5 ในแต่ละข้อ
พอใจมาก (5)
พอใจ (4)
ค่อนข้างพอใจ (3)
ไม่ค่อยพอใจ (2)
ไม่พอใจ (1)
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
ความรวดเร็วในการให้บริการ
ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับห่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ *เลือกระดับความพอใจ หรือ ไม่พอใจ 5 ระดับ จาก 1 - 5 ในแต่ละข้อ
พอใจมาก (5)
พอใจ (4)
ค่อนข้างพอใจ (3)
ไม่ค่อยพอใจ (2)
ไม่พอใจ (1)
ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ เช่น การตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้
เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฎิบัติ
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฎิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *เลือกระดับความพอใจ หรือ ไม่พอใจ 5 ระดับ จาก 1 - 5 ในแต่ละข้อ
พอใจมาก (5)
พอใจ (4)
ค่อนข้างพอใจ (3)
ไม่ค่อยพอใจ (2)
ไม่พอใจ (1)
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
ความรวดเร็วในการให้บริการ
ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับห่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ *เลือกระดับความพอใจ หรือ ไม่พอใจ 5 ระดับ จาก 1 - 5 ในแต่ละข้อ
พอใจมาก (5)
พอใจ (4)
ค่อนข้างพอใจ (3)
ไม่ค่อยพอใจ (2)
ไม่พอใจ (1)
ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ เช่น การตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้
เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฎิบัติ
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฎิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *เลือกระดับความพอใจ หรือ ไม่พอใจ 5 ระดับ จาก 1 - 5 ในแต่ละข้อ
พอใจมาก (5)
พอใจ (4)
ค่อนข้างพอใจ (3)
ไม่ค่อยพอใจ (2)
ไม่พอใจ (1)
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่งรอรับบริการ
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
ความ "เพียงพอ" ของอุปกรณ์ / เครืองมือในการให้บริการ
"คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ
การจัดสถานที่และอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการ
ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย
ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้
โปรดระบุปัญหาในการให้บริการ (ชื่องานบริการ)ชื่อหน่วยงานภายในเทศบาล ที่ต้องการเสนอแนะเพื่อปรับปรุง หากไม่ต้องการเสนอแนะ กรุณาปล่อยว่างไว้
Your answer
โปรดระบุข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ (ชื่อหน่วยงาน)พิมพ์ข้อเสนอแนะที่นี่ (หากไม่มีข้อเสนอแนะ กรุณาปล่อยว่างไว้)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms