แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
คำอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๓ ตอน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
*
หญิง
ชาย
เพศ
*
ต่ำกว่า ๒๐ ปี
๒๐ - ๓๐ ปี
๓๑ - ๔๐ ปี
๔๑ - ๕๐ ปี
๕๑ ปีขึ้นไป
อายุ
*
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
อื่นๆ.........................
การศึกษา
*
นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง
ธุรกิจส่วนตัว
อื่น..........
อาชีพ
*
ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป
รายได้ต่อเดือน
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจการให้บริการ
ความพึงพอใจด้านถนนภายในหมู่บ้าน(งานโครงสร้างพื้นฐาน) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๑. สภาพความปลอดภัยของถนนในหมู่บ้าน
๒. การติดป้ายและสัญญาณไฟจราจร
๓. ความรวดเร็วของการก่อสร้าง
ความพึงพอใจด้านไฟฟ้าแสงสว่าง(งานโครงสร้างพื้นฐาน) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๔. มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน
๕. การติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
๖. การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
ความพึงพอใจด้านระบบประปา(งานโครงสร้างพื้นฐาน) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๗. ปริมาณน้ำประปาเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค
๘. การซ่อมแซมระบบประปามีความรวดเร็ว
๙. คุณภาพน้ำประปามีความสะอาดได้มาตรฐาน
ความพึงพอใจด้านบริหารจัดการ(งานจัดเก็บรายได้) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๑๐. เทศบาลได้แจ้งเตือนให้มาชำระภาษีอย่างทั่วถึง
๑๑. เทศบาลมีการกำหนดระยะเวลาในการยื่นภาษีและสิ้นสุดการชำระที่ชัดเจน
๑๒. ในการชำระภาษีท่านได้รับบริการอย่างรวดเร็ว
๑๓. มีการจัดทำตัวอย่างคำร้องหรือแบบฟอร์มต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี
๑๔. แบบฟอร์มแสดงรายการชำระภาษีชัดเจนและสามารถเข้าใจง่าย
ความพึงพอใจด้านความร่วมมือในการชำระภาษี(งานจัดเก็บรายได้) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๑๕. ท่านมีความสมัครใจในการชำระภาษีให้กับเทศบาลภายในระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด
๑๖. ท่านเห็นว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษีให้กับเทศบาลเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น
๑๗. ท่านเห็นว่าภาษีที่จ่ายให้เทศบาล เป็นอัตราที่เหมาะสมจ่ายได้โดยไม่เดือดร้อน
๑๘. ท่านเห็นว่าการเสียภาษีให้เทศบาลเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ(งานศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง ต.หาดกรวด) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๑๙. การให้ข้อมูลและบริการจากเจ้าหน้าที่
๒๐. การลงชื่อเข้าอบรม
ความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่(งานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง ต.หาดกรวด) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๒๑. ความพร้อมของสถานที่
๒๒. ความพอใจต่อบรรยากาศของการอบรม
๒๓. อุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ
๒๔. ขนาดของห้องเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
ความพึงพอใจด้านการจัดความรู้ในการอบรม(งานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง ต.หาดกรวด) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๒๕. เนื้อหาของการอบรม
๒๖. เอกสารประกอบการอบรม
๒๗. ความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมใช้ประโยชน์ได้จริง
๒๘. ท่านได้รับความรู้ตรงตามที่ท่านคาดหวังไว้
๒๙. การอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาความรู้ตัวเองมากขึ้น
๓๐. โครงการอบรม ict เป็นโครงการที่ดี
ความพึงพอใจด้านประเมินวิทยากร(งานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง ต.หาดกรวด) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๓๑. ความพร้อมในการสอน
๓๒. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังเข้าใจ
๓๓. ความชัดเจนในการบรรยายและการตอบคำถาม
๓๔. ความเป็นกันเองกับผู้เข้ารับการอบรม
๓๕. ความตรงต่อเวลา
ความพึงพอใจด้านการอบรม(งานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง ต.หาดกรวด) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๓๖. ท่านมีความพึงพอใจต่อการเข้าอบรม ict ครั้งนี้หรือไม่
๓๗. ความเหมาะสมในภาพรวมของการจัดอบรม
๓๘. หนังสือ/เอกสาร ict ที่ใช้ประกอบการอบรม
ความพึงพอใจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบชุมชน) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๓๙. มีเครื่องมือในการแจ้งเตือน/ป้องกันในชุมชน
๔๐. มีการแจ้งข่าวสาร/สถานการณ์ล่วงหน้า
๔๑. มีช่องทางการติดต่อ/แจ้งเหตุที่สะดวกรวดเร็ว
๔๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงระบบการป้องกันที่ถูกต้อง
๔๓. เชื่อมโยงหรือทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อความรวดเร็ว
ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยในชุมชน(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบชุมชน) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๔๔. เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่อย่างเคร่งครัด
๔๕. ความสม่ำเสมอของการออกตรวจ
๔๖. ความกระตือรือร้น / ความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบชุมชน) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๔๗. มีช่องทางการแจ้งขอความช่วยเหลืออย่างสะดวก
๔๘. มีการช่วยผู้ประสบภัยแล้งอย่างทั่วถึง
๔๙. เข้าถึงสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
๕๐. เครื่องมือช่วยเหลือภัยแล้งมีอย่างเพียงพอ
๕๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านการช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้ง
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน(งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๕๒. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสุภาพและเป็นมิตร
๕๓. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจในการให้บริการ
๕๔. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
๕๕. มีความรู้ ความเข้าใจและตอบข้อซักถามตรงตามต้องการ
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน(งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๕๖. มีขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
๕๗. มีความชัดเจนและโปร่งใส
๕๘. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก(งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๕๙. มีปุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
๖๐. สถานที่ทำงาน สะอาด เป็นระเบียบ
๖๑. ความชัดเจนของป้ายแสดงสถานที่ของหน่วยงาน
๖๒. มีเครื่องมือในการบริการประชาชนงานควบคุมโรค
ความพึงพอใจด้านการบริการสาธารณ(งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๖๓. มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางด้านงานสาธารณสุข
๖๔. มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการระบาดของโรค
๖๕. มีเครื่องมือในการบริการประชาชนงานควบคุมโรค
ความพึงพอใจด้านงานสิ่งแวดล้อม(งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๖๖. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่
๖๗. มีกระบวนการในการสร้างค่านิยมและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
๖๘. มีการกำหนดแนวทางสำหรับการปฏิบัติเพื่อให้พฤติกรรมการให้ความสำคัญและใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนฯ
ความพึงพอใจด้านสารชีวภัณฑ์(งานด้านส่งเสริมการเกษตร) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๖๙. ระยะเวลาในการขอรับบริการ
๗๐. ความสะดวกในการขอรับบริการ
๗๑. ชนิดของชีวภัณฑ์ตรงกับความต้องการ
๗๒. ปริมาณที่ได้รับเท่ากับความต้องการ
๗๓.การผลิตทันต่อการระบาดของโรคแมลง
ความพึงพอใจด้านส่งเสริมสนับสนุนการปลูกข้าวอินทรีย์(งานด้านส่งเสริมการเกษตร) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๗๔. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้าวอินทรีย์
๗๕. การให้ความรู้การผลิตปัจจัยการผลิต
๗๖. ความยากง่ายในการปลูกข้าวอินทรีย์
๗๗. การประเมินแปลงภายในของกองส่งเสริมการเกษตร
๗๘. รายได้จากการปลูกข้าวอินทรีย์