Registration form: Social Boundaries of Work, Wrocław 16-18.10.2024
[ENGLISH:] Registration form for the 7th international conference "Social Boundaries of Work. Critical Labour Studies in the Times of a Polycrisis", Wrocław 16-18 October 2024.
The organizers of the event are the Sociology of Work Section of the Polish Sociological Association, Polish Sociological Association, Wrocław branch, International Sociological Association, Research Committee 44 Labour Movements and the Institute of Sociology, University of Wrocław (Poland).

We kindly ask you to read (1) the Declaration of consent to the use of the image and (2) the Information clause regarding the processing of personal data of the participant of the "7th international conference " Social Boundaries of Work. Critical Labour Studies in the Times of a Polycrisis ". Submitting the registration form will be regarded as consent to the rules and regulations of both of these sections.

Please note that we plan to stream some of the sessions during the conference in the Facebook profile of the Sociology of Work Section of the Polish Sociological Association (https://www.facebook.com/SSPPTS). By registering for the conference, you agree that your name and contributions to the discussion will be video-recorded and streamed.

Please note that for administrative reasons we will not be able to provide any personalised invitation for the conference (including for the purposes of visa procedure) for those who do not intend to present a conference paper. The first day of the conference (16th October) is planned to be in Polish. Information about a possible translation will be provided in the mid of 2024 and it will depend upon funding. 

In case of questions, please do not hesitate to contact us at: socialboundariesofwork@gmail.com.

[POLISH:] Formularz rejestracyjny na VII międzynarodową konferencję "Społeczne granice pracy: krytyczne badania nad światem pracy w czasach wielokryzysu", Wrocław 16-18 października 2024 r.

Organizatorami wydarzenia są Sekcja Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław, Międzynarodowe Towarzystwo Socjologiczne Komitet Badawczy 44 Ruchy Pracownicze oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z (1) Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku oraz (2) Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych uczestnika VII międzynarodowej konferencji " Społeczne granice pracy: krytyczne badania nad światem pracy w czasach wielokryzysu". Wysłanie formularza rejestracyjnego będzie traktowane jako wyrażenie zgody na zasady i regulacje zawarte w obu tych punktach.

Informujemy, że planujemy transmitowanie części sesji podczas konferencji na profilu Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego na Facebooku (https://www.facebook.com/SSPPTS). Rejestrując się na konferencję, wyrażają Państwo zgodę na to, że Państwa nazwisko i wkład w dyskusję będą nagrywane i transmitowane.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: socialboundariesofwork@gmail.com.

[ENGLISH]
(1) Declaration of consent to use the image

Due to the fact that some of the sessions of the conference  "Social Boundaries of Work. Critical Labour Studies in the Times of a Polycrisis" will be recorded, I hereby sign and declare – on the premise of Art. 81 sec. 1 of the Act of February 4th 1994 (Journal of Laws of 2018, item 1191 as amended) on copyright and related rights – that I consent to recording and free, multiple dissemination of my image by publishing selected parts of the recordings of the conference on the organizers' websites and social media for promotional or informational purposes.

Moreover, I declare that the above-mentioned video materials with my participation do not infringe my personal rights.

This consent is not limited in time or territory, and applies to all videos and images with my participation made during the conference " Social Boundaries of Work. Critical Labour Studies in the Times of a Polycrisis ".

The image can be used for all kinds of electronic image processing, framing and composition, with no obligation to accept the final product, but not in offensive or generally considered unethical forms.

[POLISH]

(1) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Ze względu na fakt, że niektóre z sesji konferencji "Społeczne granice pracy: krytyczne badania nad światem pracy w czasach wielokryzysu" będzie nagrywana, niniejszym podpisuję i oświadczam - na podstawie art. 81 ust. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych - że wyrażam zgodę na utrwalanie i nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez publikację wybranych fragmentów nagrań z konferencji na stronach internetowych organizatorów oraz w mediach społecznościowych w celach promocyjnych lub informacyjnych.

Ponadto oświadczam, że ww. materiały wideo z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych.

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie i dotyczy wszystkich materiałów wideo i zdjęć z moim udziałem wykonanych podczas  konferencji "Społeczne granice pracy: krytyczne badania nad światem pracy w czasach wielokryzysu".

Wizerunek może być wykorzystany do wszelkiego rodzaju elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, jednak nie w formach obraźliwych lub powszechnie uznawanych za nieetyczne.

[ENGLISH]

(2) Information clause regarding the processing of personal data of the participant

Information clause regarding the processing of personal data of the participant of the international conference  "Social Boundaries of Work. Critical Labour Studies in the Times of a Polycrisis".

In accordance with the Art. 13 sec. 1, 2 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27th 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws of the EU, L 2016.119.1), hereinafter referred to as the GDPR, we would like to inform you that co-administrators of your personal data are: 

- the Polish Sociological Association, Nowy Świat 72 st., 00-330 Warsaw, Poland
- University of Wroclaw, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Poland

You can contact the data co-administrators via following e-mail addresses:
-  Polskie Towarzystwo Socjologiczne - contact address:  pts@ifispan.edu.pl;
-  Uniwersytet Wrocławski -   contact address: iod@sgh.waw.pl 

The participant's personal data will be processed by the co-administrators for the purposes of:
- participation in the international conference  " Social Boundaries of Work. Critical Labour Studies in the Times of a Polycrisis " that will be organised in Wrocław on 16-18 October 2024.
- contact in organizational matters.

The legal basis for data processing is Art. 6 sec. 1 lit. b, lit. c and lit. f of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of April 27th 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR), i.e. to perform the contract, under legitimate interests of data co-administrators, who is contacting in connection with participation in the event and sending information constituting direct marketing of products and services.

In accordance with art. 6 sec. 1 lit. b, lit. c and lit. f for the indicated purposes, we process data such as:
a. first name, family name;
b. academic affiliation and degree
c. address of the workplace
d. e-mail address

Providing data is voluntary, but nevertheless it is necessary to participate in the event.
The data will be processed throughout the time of organization of the conference.
The data will not be transferred outside the European Economic Area or an international organization.
You have the right to access your personal data, rectify it, delete or limit processing, transfer data, and the right to object to further processing.
If you consent to the processing of data, you have the right to withdraw it.
The exercise of the right to withdraw consent does not affect the processing that took place until the consent was withdrawn.
The co-administrators inform that they do not process data in a way that leads to automated decision-making, including profiling.

[POLISH]

(2) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestnika

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestnika międzynarodowej konferencji  "Społeczne granice pracy: krytyczne badania nad światem pracy w czasach wielokryzysu"

Zgodnie z Art. 13 sec. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (Dz. Urz. UE, L 2016.119.1), zwanego dalej GDPR, informujemy, że współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są:

-  Polskie Towarzystwo Socjologiczne, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa;
-  Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Ze współadministratorami danych może się Pani/Pan skontaktować poprzez adresy e-mail:

-  Polskie Towarzystwo Socjologiczne - adres do kontaktu:  pts@ifispan.edu.pl;
-  Uniwersytet Wrocławski -   adres do kontaktu: iod@sgh.waw.pl 

Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez współadministratorów w celu:
- udziału w międzynarodowej konferencji  "Społeczne granice pracy: krytyczne badania nad światem pracy w czasach wielokryzysu", która jest organizowana we Wrocławiu w dniach 16-18 października 2024 r.
- kontakt w sprawach organizacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (GDPR), tj. w celu wykonania umowy, w ramach prawnie uzasadnionych interesów współadministratora danych, który kontaktuje się w związku z udziałem w wydarzeniu oraz przesyłaniem informacji stanowiących marketing bezpośredni produktów i usług.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz lit. f we wskazanych celach przetwarzamy dane takie jak:
a. imię, nazwisko
b. afiliacja i stopień naukowy
c. adres miejsca pracy
d. adres e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.
Dane będą przetwarzane przez czas organizacji konferencji.
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizację międzynarodową.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania.
Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu cofnięcia zgody.
Współadministratorzy informują, że nie przetwarza danych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

[ENGLISH]

Please provide your e-mail address to confirm that you are familiar with the information provided above and that you consent to the use of your image and the processing of your personal data by the conference organisers.

[POLISH]

Prosimy o podanie adresu e-mail w celu potwierdzenia zapoznania się z informacjami przedstawionymi powyżej i wyrażania zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów konferencji:
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy