แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการของเทศบาลเมืองบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยเทศบาลเมืองบางกร่าง กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านต่อบริการที่ท่านได้รับจากเทศบาลเมืองบางกร่าง เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการบริการที่ให้กับผู้บริการ
เทศบาลเมืองบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1. ที่อยู่ปัจจุบันของท่าน อยู่ที่จังหวัดใด
Clear selection
2. เพศ
Clear selection
3. อายุ
Clear selection
4. จบการศึกษาระดับ
Clear selection
5. อาชีพ
Clear selection
6. ท่านมารับบริการครั้งนี้ในฐานะ
Clear selection
7. มารับบริการที่เทศบาลเมืองบางกร่าง ในเรื่องใด
Clear selection
8. ระดับความพึงพอใจ ของกระบวนงานบริการของสำนักปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
1. การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแจ้งตอบกลับ
3. การขอดูข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
4. การขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
5. การขอเข้าดูข้อมูลหรือขอสำเนาข้อมูลภาพจากกล้อง CCTV
6. การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
7. การขอใช้บริการจัดการจราจร
8. การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
9. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
10. การยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
11. การขอความช่วยเหลือกรณีเป็นผู้ประสบภัยทางสังคม
12. การขอทำบัตรผู้พิการรายใหม่/ต่ออายุบัตรผู้พิการ
13. การขอความช่วยเหลือกรณีเป็นผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง คนร่อนเร่ ผู้ถูกกระทำความรุนแรงฯ
14.การขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
Clear selection
9. ระดับความพึงพอใจของท่านที่มารับบริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
1. ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามที่ชัดเจน
2. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
3. ดูเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
4. ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
5. มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรช่วงพักกลางวัน คอยให้บริการ
6. มีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง
7. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
8. ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
9. มีเอกสารแผ่นพับแนะนำข้อมูลแก่ผู้รับบริการ
10. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยให้บริการ
11. มีที่นั่งพักสำหรับผู้มาติดต่อ
12. สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ
13. มีห้องน้ำที่สะอาด
14. มีที่จอดรถเพียงพอ
Clear selection
10. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy