Проект „Полицентрично инспектиране на мрежи от училища”, януари 2017 г. <<<АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧИТЕЛИ>>> (8месеца след инспектирането на училищата в мрежата)

Уважаеми колега,
Настоящото анкетно проучване е част от заключителните изследователски дейности по проект
„Полицентрично инспектиране на мрежи от училища“, по който Вашето училище е партньор.
Целта на настоящата анкета е да събере информация за проведеното полицентрично инспетиране във Вашето училище и резултатите от него до момента.
Моля да споделите мнението си по поставените въпроси и опита на Вашето училище в работата му по проекта.
Анкетата е анонимна и резултатите от нея ще бъдат използвани за целите на проекта и за подобряване работата на училището.
Благодарим Ви за участието!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Постиженията на учениците
  Повишаване посещаемостта на учениците в часовете
  Отпадането на ученици от училище
  По-добра реализация на учениците в следващ етап и степен на образованието
  Включващото образование и работата с ученици със СОП
  Ученическо самоуправление
  Удовлетвореността на родителите от предлаганото образование
  Продължаващото обучение и квалификацията на учителите
  Споделяне на ноу-хау (добър опит) и ресурси в мрежата
  Компетентността на училището да самооценява дейността си
  Отпадане на учениците от училище
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Моля попълнете следните данни за себе си:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question