แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระดับสาขาวิชา

แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสาขาวิชาต่างๆ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและนำผลประเิมินไปปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนืื่อง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question