แบบประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การตอบแบบสอบถามครั้งนี้ขอความกรุณาให้ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านอ่านข้อความอย่างละเอียดและโปรดตอบคำถามทุกข้อ โดยพิจารณาเลือกตอบตามความเป็นจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจองผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  1. ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมต่อพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  ( 3 = มาก , 2 = ปานกลาง , 1 = น้อย )
  สถานที่และสภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์
  ข้อมูลและการนำเสนอของพิพิธภัณฑ์
  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนำชม
  ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
  การประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์
  Please enter one response per row
  This is a required question