แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในการเรียน e-Learning

คำชี้แจง

แบบประเมินนี้สำหรับผู้เรียนเพื่อประเมินความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ซึ่งไม่มีผลกับคะแนนสอบใดๆ โดยคลิกลงในช่องระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็น ซึ่งกำหนดระดับคุณภาพ ดังนี้
5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง เหมาะสมมาก
3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง เหมาะสมน้อย
1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด

หมายเหตุ หากนักเรียนมีความคิดเห็นใด ๆ นอกเหนือจากที่มีในแบบประเมินนี้ กรุณาระบุลงในข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้แนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียน บทเรียนออนไลน์ ต่อไป

  Captionless Image
  1.บทเรียน e-Learning ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการเรียน
  2.บทเรียน e-Learning ช่วยให้เข้าใจบทเรียน
  3.บทเรียน e-Learning ช่วยเสริมทักษะการเรียนด้วยตนเอง 
  4.บทเรียน e-Learning ช่วยให้จำเนื้อหาสาระ
  5.คำแนะนำในการเรียนมีประโยชน์ต่อการเรียน
  6.การประกาศข่าวสารให้ผู้เรียนทราบมีประโยชน์ต่อการเรียน
  7.การประเมินผลการเรียนมีความสำคัญต่อการเรียน
  8.งานที่มอบหมายแต่ละบทเรียนมีความสำคัญต่อการเรียน
  9.การทำกิจกรรมใบงานทุกครั้งช่วยให้เข้าใจบทเรียน
  10.มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอน
  11.มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกัน
  12.สามารถประหยัดเวลาในการเรียน
  13.สามารถนำความรู้และความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  Please enter one response per row
  14.โครงสร้างของเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของบทเรียน
  15.เรียงลำดับการนำเสนอสอดคล้องวัตถุประสงค์
  16.เนื้อหาเหมาะสมกับการนำเสนอ
  17.ความยาวของเนื้อหาในแต่ละบทเรียน
  18.ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม
  19.การสื่อความหมายชัดเจนทั้งภาพและข้อความ
  20.การยกตัวอย่างสอดคล้องกับบทเรียน
  21.กิจกรรมสอดคล้องกับบทเรียน
  22.แบบฝึกหัด/ใบงานสอดคล้องกับบทเรียน
  23.การเชื่อมโยงเนื้อหาไปแหล่งอื่น ๆ
  24.รูปแบบบทเรียนกระตุ้นความสนใจ
  Please enter one response per row
  25.เมนูหลักเข้าใจง่ายและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
  26.การออกแบบหน้าจอมีความคิดสร้างสรรค์
  27.สัดส่วนหน้าจอมีความเหมาะสมและสวยงาม
  28.ขนาด คุณภาพและสีของตัวอักษร
  29.ขนาด และคุณภาพของภาพนิ่ง/เคลื่อนไหว
  30.ขนาด และคุณภาพของงานกราฟิก
  31.การปฏิสัมพันธ์สะดวกและใช้ง่าย
  32.การให้ความช่วยเหลือ (Help)
  33.การดาวน์โหลดและบันทึกข้อมูล
  Please enter one response per row

  หมายเหตุ

  หากนักเรียนมีความคิดเห็นใด ๆ นอกเหนือจากที่มีในแบบประเมินนี้ กรุณาระบุลงในข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้แนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียน บทเรียนออนไลน์ ต่อไป
  This is a required question

  เสร็จแล้วคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่าง

  Captionless Image