แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในการเรียน e-Learning
คำชี้แจง

แบบประเมินนี้สำหรับผู้เรียนเพื่อประเมินความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ซึ่งไม่มีผลกับคะแนนสอบใดๆ โดยคลิกลงในช่องระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็น ซึ่งกำหนดระดับคุณภาพ ดังนี้
5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง เหมาะสมมาก
3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง เหมาะสมน้อย
1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด

หมายเหตุ หากนักเรียนมีความคิดเห็นใด ๆ นอกเหนือจากที่มีในแบบประเมินนี้ กรุณาระบุลงในข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้แนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียน บทเรียนออนไลน์ ต่อไป
ด้านบทเรียน *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1.บทเรียน e-Learning ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการเรียน
2.บทเรียน e-Learning ช่วยให้เข้าใจบทเรียน
3.บทเรียน e-Learning ช่วยเสริมทักษะการเรียนด้วยตนเอง 
4.บทเรียน e-Learning ช่วยให้จำเนื้อหาสาระ
5.คำแนะนำในการเรียนมีประโยชน์ต่อการเรียน
6.การประกาศข่าวสารให้ผู้เรียนทราบมีประโยชน์ต่อการเรียน
7.การประเมินผลการเรียนมีความสำคัญต่อการเรียน
8.งานที่มอบหมายแต่ละบทเรียนมีความสำคัญต่อการเรียน
9.การทำกิจกรรมใบงานทุกครั้งช่วยให้เข้าใจบทเรียน
10.มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอน
11.มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกัน
12.สามารถประหยัดเวลาในการเรียน
13.สามารถนำความรู้และความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ด้านโครงสร้างของบทเรียน *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
14.โครงสร้างของเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของบทเรียน
15.เรียงลำดับการนำเสนอสอดคล้องวัตถุประสงค์
16.เนื้อหาเหมาะสมกับการนำเสนอ
17.ความยาวของเนื้อหาในแต่ละบทเรียน
18.ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม
19.การสื่อความหมายชัดเจนทั้งภาพและข้อความ
20.การยกตัวอย่างสอดคล้องกับบทเรียน
21.กิจกรรมสอดคล้องกับบทเรียน
22.แบบฝึกหัด/ใบงานสอดคล้องกับบทเรียน
23.การเชื่อมโยงเนื้อหาไปแหล่งอื่น ๆ
24.รูปแบบบทเรียนกระตุ้นความสนใจ
ด้านการออกแบบบทเรียน *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
25.เมนูหลักเข้าใจง่ายและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
26.การออกแบบหน้าจอมีความคิดสร้างสรรค์
27.สัดส่วนหน้าจอมีความเหมาะสมและสวยงาม
28.ขนาด คุณภาพและสีของตัวอักษร
29.ขนาด และคุณภาพของภาพนิ่ง/เคลื่อนไหว
30.ขนาด และคุณภาพของงานกราฟิก
31.การปฏิสัมพันธ์สะดวกและใช้ง่าย
32.การให้ความช่วยเหลือ (Help)
33.การดาวน์โหลดและบันทึกข้อมูล
หมายเหตุ
หากนักเรียนมีความคิดเห็นใด ๆ นอกเหนือจากที่มีในแบบประเมินนี้ กรุณาระบุลงในข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้แนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียน บทเรียนออนไลน์ ต่อไป
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เสร็จแล้วคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่าง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy