แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการจองห้อง

  1. ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
  2. ความรวดเร็วในการให้บริการ
  3. การดูแลเอาใจใส่และการมีจิตใจพร้อมให้บริการ
  4. การให้คำแนะนำและการแก้ไขปัญหา
  5. ความมีมนุษย์สัมพันธ์
  6. บริการที่ได้รับตรงตามความคาดหวังของท่าน
  Please enter one response per row
  1.ความยากง่ายในการเข้าระบบ
  2. รายละเอียดและความชัดเจนของโปรแกรม
  3. ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการจองห้องประชุมออนไลน์
  4. โปรแกรมสามารถใช้งานได้ตามเวลาที่ต้องการ
  5. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ช่วยลดขั้นตอนในการจองห้องประชุม
  6. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ช่วยลดระยะเวลาการทำงานและการประสานงาน
  7. ระบบจองห้อปงระชุมออนไลน์ช่วยประหยัดกระดาษ
  8. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีความสามารถด้านสารสนเทศ
  9. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ทำให้มีการพัฒนา การทำงานเป็นทีม
  10. ปฏิทินการจองห้องประชุมช่วยให้ท่านทราบรายละเอียดการประชุมต่อวัน
  11. ในภาพรวมท่านพอใจกับระบบจองห้องประชุมออนไลน์เพียงใด
  Please enter one response per row
  This is a required question