แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการจองห้อง
ด้านการบริการจองห้องประชุม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ
3. การดูแลเอาใจใส่และการมีจิตใจพร้อมให้บริการ
4. การให้คำแนะนำและการแก้ไขปัญหา
5. ความมีมนุษย์สัมพันธ์
6. บริการที่ได้รับตรงตามความคาดหวังของท่าน
ด้านระบบจองห้องประชุมออนไลน์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ความยากง่ายในการเข้าระบบ
2. รายละเอียดและความชัดเจนของโปรแกรม
3. ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการจองห้องประชุมออนไลน์
4. โปรแกรมสามารถใช้งานได้ตามเวลาที่ต้องการ
5. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ช่วยลดขั้นตอนในการจองห้องประชุม
6. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ช่วยลดระยะเวลาการทำงานและการประสานงาน
7. ระบบจองห้อปงระชุมออนไลน์ช่วยประหยัดกระดาษ
8. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีความสามารถด้านสารสนเทศ
9. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ทำให้มีการพัฒนา การทำงานเป็นทีม
10. ปฏิทินการจองห้องประชุมช่วยให้ท่านทราบรายละเอียดการประชุมต่อวัน
11. ในภาพรวมท่านพอใจกับระบบจองห้องประชุมออนไลน์เพียงใด
ข้อเสนอแนะ ปัญหา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service