"Ar šodienas pieredzi aktīvākai sabiedrības līdzdalībai rīt" - aptauja par sabiedrības līdzdalību.
2020. gads iezīmējas ar intensīvu turpmākās septiņgades politiku plānošanu, tāpat ir pabeigts darbs pie administratīvi teritoriālās reformas, tādēļ ir uzsākts darbs pie jaunu likumu un nozaru politiku pamatnostādņu un plānu izstrādes, kas savukārt iezīmē arī pārmaiņas sabiedrības līdzdalības procesos.
Tādēļ Latvijas Pilsoniskā alianse veic aptauju, lai:
- apzinātu vērtējumus par līdzšinējo sabiedrības līdzdalības praksi;
- iegūtu priekšlikumus par ieviešamiem uzlabojumiem;
- apkopotu izteiktos viedokļus (anonīmi)
Izteiktie vērtējumi par līdzšinējo praksi, priekšlikumi uzlabojumiem un izteiktie viedokļi tiks apkopoti, iesniegti atbilstošām iestādēm, kas izstrādās augstāk minētos dokumentus, kā arī Latvijas Pilsoniskā alianse, balstoties uz tiem, sniegs atzinumus un paudīs viedokli sarunās ar lēmējinstitūcijām.
I Vispārīgi par sabiedrības līdzdalību
1. Kādi ir priekšnoteikumi veiksmīgai sabiedrības iesaistei? *
2. Kas, jūsuprāt, ir efektīvākie sabiedrības līdzdalības instrumenti sabiedrības iesaistei un interešu nodrošināšanai lēmumu pieņemšanas procesā? (lūdzu, atzīmējiet ne vairāk kā 3 atbilžu variantus) *
Required
II Informācijas pieejamība par sabiedrības līdzdalību
1. Kur informācijai par sabiedrības līdzdalības iespējām būtu jābūt pieejamai? (lūdzu, atzīmējiet ne vairāk kā 3 atbilžu variantus) *
Required
2. Kur būtu jāpublicē informācija par pašvaldību darbību, pašvaldību tēriņiem, iespējamiem interešu konfliktiem un cita informācija, kas noderīga sabiedrībai pašvaldību darbības uzraudzībai? (lūdzu, atzīmējiet ne vairāk kā 3 atbilžu variantus) *
Required
III Jauninājumi sabiedrības līdzdalībā pašvaldību līmenī (Pašvaldību likums)
1. Kādi sabiedrības līdzdalības mehānismi ir nepieciešami sabiedrības līdzdalības veicināšanai? *
2. Kāda informācija ir nepieciešama un pa kādiem informācijas kanāliem būtu jānodod sabiedrībai par pašvaldību iedzīvotājiem? *
3. Vai kolektīvais iesniegums parakstāms tikai pilsoņiem, kas deklarēti attiecīgajā teritorijā un sasnieguši 16 gadu vecumu, vai arī jāparedz tiesības rosināt un parakstīt kolektīvos iesniegumus visiem pašvaldību dzīvē ieinteresētajiem iedzīvotājiem? *
(Informācijai: Likumprojektā paredzēts, ka noteiktam Latvijas pilsoņu skaitam, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu un kuru dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir tiesības pašvaldības domei iesniegt kolektīvo iesniegumu par tās kompetencē esošiem jautājumiem. Kolektīvais iesniegums, ja tas atbilst Likumprojektā noteiktajām prasībām, ir obligāti izskatāms pašvaldības domes sēdē.)
4. Kam būtu jāievēl iedzīvotāju valdes? *
(Informācijai: Paredzēts, ka iedzīvotāju valde pašvaldībā darbojas kā konsultatīva kolektīva institūcija, kas nodrošina novada pašvaldības teritoriālā iedalījuma vienību (pagastu un pilsētu, bet ne administratīvo centru) iedzīvotāju interešu pārstāvību domē. Pēc būtības iedzīvotāju valde konsultē pašvaldību par jautājumiem, kas skar attiecīgās teritoriālā iedalījuma vienības iedzīvotāju intereses, vai nodod pašvaldībai iedzīvotāju viedokli par šiem jautājumiem, tādējādi tuvinot lēmumu pieņēmējus pašvaldības (domes deputātus) iedzīvotājiem. Vienlaikus paredzēts arī instruments iedzīvotāju viedokļa iesniegšanai domē – iedzīvotāju valdes tiesības iesniegt lēmuma projektus izskatīšanai domes sēdē. Iesniegtie lēmumu projekti domes sēdē ir izskatāmi obligāti, kas nozīmē, ka domei nav atstāta izvēles iespēja attiecībā uz konkrētā lēmuma neiekļaušanu domes sēdes darba kārtībā un lemšanu par jautājuma turpmāko virzību.)
5. Vai iedzīvotāju valdes pienākumu pildīšanai būtu jāveic uz brīvprātības principa vai tam būtu jābūt atalgotam/daļēji atalgotam darbam?
Clear selection
6. Vai iedzīvotāju valdes jāveido tikai novada teritoriālā iedalījuma vienībās (pilsētās, pagastos), vai arī novada administratīvā centra (piem., Saldus) un valstspilsētas pašvaldībās (piem., Rīga)? *
Komentāri un priekšlikumi
Aptauju izstrādājusi Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Friedrich-Ebert-Stiftung biroju Baltijas valstīs
Mēs garantējām drošu datu apstrādi, uzglabāšanu un konfidencialitāti, kā arī personu datu un saņemtās informācijas neizpaušanu trešajām personām, saskaņā ar prasībām, ko nosaka tiesiskais regulējums.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy