Ettepanekute ja vastuväidete esitamine nitraaditundliku ala tegevuskava kohta
Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala tegevuskava aastateks 2016–2020 avalik väljapanek

Vastavalt veeseaduse § 263 lõike 12 nõuetele koostatakse põllumajandustootmisest pärineva reostuse mõju vähendamiseks pinna- ja põhjaveele vastavaid meetmeid sisaldav nitraaditundliku ala tegevuskava. Tegevuskava koostamist korraldab Keskkonnaministeerium. Nitraaditundliku ala tegevuskava korrigeeritakse vajadusel nelja aasta tagant vastavalt pinna- ja põhjavee seireandmetele.
Enne, kui Vabariigi Valitsus tegevuskava heaks kiidab, pannakse see avalikule väljapanekule Keskkonnaministeeriumi veebilehel.
Avaliku väljapaneku ajal on kõigil võimalik esitada nitraaditundliku ala tegevuskava eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Esitatud ettepanekutele ja vastuväidetele vastab Keskkonnaministeerium kirjalikult kahe kuu jooksul, alates ettepanekute esitamise tähtaja möödumisest.
Käesoleva Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala tegevuskava aastateks 2016–2020 eelnõu koostamisel tugineti eelmiste perioodide, aastate 2009–2011 ja 2012–2015 tegevuskavade elluviimise kogemusele ning tegevuskavade raames tehtud uurimistööde ning seirete tulemustele.


Avalik väljapanek kestab ning ettepanekuid saab esitada kuni 27. maini 2016.

Täiendav teave:

Enn Liive
Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist, tel 626 2828, e-post: enn.liive@envir.ee

Tegevuskava ja seletuskiri ning otsetee ettepanekute lehele on leitavad Keskkonnaministeeriumi veebilehel aadressil:
http://www.envir.ee/et/nitraaditundlik-ala

Ettepaneku esitaja nimi (juhul kui esindate organisatsiooni, siis ka organisatsiooni nimi): *
Your answer
Teie kontaktandmed (aadress, telefon, e-post):
Your answer
Ettepaneku või vastuväite sisu: *
Kirjeldage oma ettepanekuid või vastuäiteid, märkusi või täiendusi töö kohta, võimalusel viidake konkreetsele asukohale kui tegemist on veeobjektidega, juhul kui ettepanekud on üldisemat laadi, siis täpsustage vähemalt kas need on vesikondade, alamvesikondade, ainult nitraaditundliku ala või terve Eesti kohta
Your answer
Kas soovite oma ettepanekule või vastuväitele kirjalikku vastust Keskkonnaministeeriumilt? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service