คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่
คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้คลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่ เนื้อหาแบ่งออกเป็นสองตอนได้แก่ ตอนที่ 1 ความคิดเห็นด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ ตอนที่ 2 ความคิดเห็นด้านเนื้อหา ซึ่งในแบบสอบถามได้กาหนดเกณฑ์การประเมินระดับความเห็นด้วยเป็น 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
4 หมายถง เห็นด้วยในระดับมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
การออกแบบและจัดรูปแบบ
1. ความสวยงามและน่าสนใจของคลังข้อมูลดิจิทัลเชียงใหม่ *
2. ความสวยงามและเหมาะสมในการเลือกใช้ตัวอักษร (รูปแบบ ตัวอักษร สีขอองตัวอักษร ขนาดตัวอักษร) *
3. การเลือกใช้สี โทนสีในการออกแบบ มีความสวยงามและเหมาะสมกับเนื้อหาออกแบบ *
4. การออกแบบและจัดตำแหน่งเมนู / แถบเครื่องมือ สามารถใช้งานง่าย *
5. การจัดสัดส่วนของเนื้อหาและภาพประกอบมีความเหมาะสม *
6. การเลือกใช้ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ดี *
7. การเลือกใช้สื่อมัลติมิเดีย (ภาพวิดีโอ ภาพอนิเมชั่น เสียง) เหมาะสมกับเนื้อหา *
8. การออกแบบรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google.