แบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอน : นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนรายวิชา SN 1103 การเจริญเติบโตและพัฒนาการฯ
อ.ณัฐิกา ราชบุตร
คำชี้แจง ให้นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ โดยทำเครื่องหมาย / ลงในช่องวงกลมที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง
2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1. การแจ้งแผนการสอนให้นิสิตทราบ
2. สื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม
3. กระตุ้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
4. เชื่อมโยงเนื้อหาวิชาเข้ากับความรู้และประสบการณ์เดิมของนิสิต
5. อธิบายหรือยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน
6. เทคนิคการสอนที่ทำให้นิสิตสนใจเรียน
7. เข้าสอนและเลิกตรงเวลา
8. เนื้อหาทันสมัย ครบถ้วน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา
9. เน้นสาระสำคัญและสรุปเนื้อหาวิชาได้ชัดเจน
10. ใช้ภาษาเข้าใจง่ายและชัดเจน
11. การรับฟังและตอบข้อซักถามของนิสิตได้เหมาะสม
12. เอกสารประกอบการเรียนการสอนครบถ้วนสมบูรณ์
13. การแนะนำแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
14. การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอน
15. การสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน
16. นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
17. อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
อ.จุลจีรา จันทะมุงคุณ
คำชี้แจง ให้นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ โดยทำเครื่องหมาย / ลงในช่องวงกลมที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง
2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1. การแจ้งแผนการสอนให้นิสิตทราบ
2. สื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม
3. กระตุ้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
4. เชื่อมโยงเนื้อหาวิชาเข้ากับความรู้และประสบการณ์เดิมของนิสิต
5. อธิบายหรือยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน
6. เทคนิคการสอนที่ทำให้นิสิตสนใจเรียน
7. เข้าสอนและเลิกตรงเวลา
8. เนื้อหาทันสมัย ครบถ้วน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา
9. เน้นสาระสำคัญและสรุปเนื้อหาวิชาได้ชัดเจน
10. ใช้ภาษาเข้าใจง่ายและชัดเจน
11. การรับฟังและตอบข้อซักถามของนิสิตได้เหมาะสม
12. เอกสารประกอบการเรียนการสอนครบถ้วนสมบูรณ์
13. การแนะนำแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
14. การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอน
15. การสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน
16. นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
17. อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ
แถว 18
ข้อเสนอแนะ
Your answer
อ.สุริยา ราชบุตร
คำชี้แจง ให้นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ โดยทำเครื่องหมาย / ลงในช่องวงกลมที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง
2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1 การแจ้งแผนการสอนให้นิสิตทราบ
2 สื่อการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม
3 กระตุ้นให้นิสิตวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
4 เชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาเข้ากับความรู้และประสบการณ์เดิมของนิสิต
5 อธิบายหรือยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน
6 เทคนิคการสอนที่ทำให้นิสิตสนใจเรียน
7 เข้าสอนและเลิกตรงเวลา
8 เนื้อหาทันสมัยครบถ้วนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
9 เน้นสาระสำคัญและสรุปเนื้อหารายวิชาได้ชัดเจน
10 ใช้ภาษาเข้าใจง่ายและชัดเจน
11 การรับฟังและตอบข้อสักถามของนิสิตได้เหมาะสม
12 เอกสารประกอบกอบเรียนการสอนครบถ้วนสมบูรณ์
13 การแนะนำแหล่งความรู้เพิ่มเติม
14 การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน
15 การสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน
16 นิสิตร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอน
17 อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ
แถว 18
ข้อเสนอแนะ
Your answer
อาจารย์นภาพร เหลืองมงคลชัย
คำชี้แจง ให้นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ โดยทำเครื่องหมาย / ลงในช่องวงกลมที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง
2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1 การแจ้งแผนการสอนให้นิสิตทราบ
2 สื่อการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม
3 กระตุ้นให้นิสิตวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
4 เชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาเข้ากับความรู้และประสบการณ์เดิมของนิสิต
5 อธิบายหรือยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน
6 เทคนิคการสอนที่ทำให้นิสิตสนใจเรียน
7 เข้าสอนและเลิกตรงเวลา
8 เนื้อหาทันสมัยครบถ้วนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
9 เน้นสาระสำคัญและสรุปเนื้อหารายวิชาได้ชัดเจน
10 ใช้ภาษาเข้าใจง่ายและชัดเจน
11 การรับฟังและตอบข้อสักถามของนิสิตได้เหมาะสม
12 เอกสารประกอบกอบเรียนการสอนครบถ้วนสมบูรณ์
13 การแนะนำแหล่งความรู้เพิ่มเติม
14 การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน
15 การสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน
16 นิสิตร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอน
17 อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ
แถว 18
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Your answer
อาจารย์อัครเดช ดีอ้อม
คำชี้แจง ให้นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ โดยทำเครื่องหมาย / ลงในช่องวงกลมที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง
2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1 การแจ้งแผนการสอนให้นิสิตทราบ
2 สื่อการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม
3 กระตุ้นให้นิสิตวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
4 เชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาเข้ากับความรู้และประสบการณ์เดิมของนิสิต
5 อธิบายหรือยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน
6 เทคนิคการสอนที่ทำให้นิสิตสนใจเรียน
7 เข้าสอนและเลิกตรงเวลา
8 เนื้อหาทันสมัยครบถ้วนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
9 เน้นสาระสำคัญและสรุปเนื้อหารายวิชาได้ชัดเจน
10 ใช้ภาษาเข้าใจง่ายและชัดเจน
11 การรับฟังและตอบข้อสักถามของนิสิตได้เหมาะสม
12 เอกสารประกอบกอบเรียนการสอนครบถ้วนสมบูรณ์
13 การแนะนำแหล่งความรู้เพิ่มเติม
14 การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน
15 การสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน
16 นิสิตร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอน
17 อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ
แถว 18