แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้คู่มือการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการทดสอบตลาดในประเทศอินโดนีเซียและจีน

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน
  ความรู้และเนื้อหาที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
  ความรู้และเนื้อหาที่ได้รับมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง
  ความเหมาะสมของเนื้อหา กระชับ ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
  หนังสือมีรูปแบบที่น่าสนใจ
  รูปแบบของหนังสือ/กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลง่ายต่อความเข้าใจ
  วิธีการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ข้อมูลมีความสะดวกง่ายต่อการเข้ามาศึกษาด้วยตัวเอง
  ภาพรวมของหนังสือคู่มือการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการทดสอบตลาดในประเทสกัมพูชาและประเทศเมียนมา
  Please enter one response per row
  This is a required question