V. ЕТОС (Училишна клима)

Етосот се однесува на климата која постои во училиштето и активностите кои се преземаат за унапредување на меѓусебните односи, взаемната почит, промовирање на постигнувањата на учениците и наставниците, еднаквиот и правичниот третман на учениците, како и соработките кои ги развива училиштето со родителите и локалната заедница.

Прашалник за наставниците, ученици и родители:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question