แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียการบริหารและการจัดการศึกษาของสพป.เพชรบุรี เขต 1
คำชี้แจง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของสพป.เพชรบุรี เขต 1
แบบประเมิน มี 2 ตอน
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ประเมิน ให้ท่านตอบข้อมูลตามสถานภาพจริงที่ท่านเป็นอยู่
ตอนที่ 2 ประเด็นการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ และความคิดเห็น ประกอบด้วย
1) ความพึงพอใจในการบริหารงานของสพป.เพชรบุรี เขต 1 ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 4 งาน (การบริหารงานด้านวิชาการ,ด้านงบประมาณ,ด้านบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป
2) ความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่ ทั้ง 3 ประเด็นย่อย ให้ท่านพิจารณาตามประเด็นการประเมิน แล้วประเมินว่าท่านมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของสพป.เพชรบุรี เขต 1 ในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับใด โดยทำเครื่องหมาย/ ลงในช่องว่างของระดับนั้น ๆ ดังนี้
ระดับ 1 มีความพึงพอใจน้อยมาก
ระดับ 2 มีความพึงพอใจน้อย
ระดับ 3 มี่ความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 4 มีความพึงพอใจมาก
ระดับ 5 มีความพึงพอใจมากที่สุด
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ประเมิน *
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาของสพป.เพชรบุรี เขต 1
ประเด็นย่อยที่ 1ความพึงพอใจในการบริหารงานของสพป.เพชรบุรี เขต 1 ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 4 งาน (การบริหารงานด้านวิชาการ,ด้านงบประมาณ,ด้านบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป)
1. การบริหารงานด้านวิชาการ *
(1)น้อยมาก
(2)น้อย
(3)ปานกลาง
(4)มาก
(5)มากที่สุด
1 .1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวน การเรียนรู้
1.2 การพัฒนาและใช้สื่อ/เทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน
1.3 การนิเทศการศึกษา
1.4 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1.5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.6 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ ลูกเสือ-เนตรนารี กีฬาฯ
2. การบริหารงานด้านงบประมาณ *
(2)น้อย
(3)ปานกลาง
(4)มาก
(5)มากที่สุด
2 .1 การขอยืมเงินราชการ
2.2 การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง
2.3 การขอรับเงินค่ารักษา/การศึกษาบุตร
2.4 การเบิกจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์/ค่าสิ่งก่อสร้าง/ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง)
2.5 การให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์
3. การบริหารงานด้านบุคคล *
(1)น้อยมาก
(2)น้อย
(3)ปานกลาง
(4)มาก
(5)มากที่สุด
3 .1 การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.2 การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 การวางแผนด้านอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ
3.5 การดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จ ความชอบและเลื่อนขั้นเงินเดือน
3.6 การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและบุคลากรทางการศึกษา
4. การบริหารงานด้านบริหารงานทั่วไป *
(1)น้อยมาก
(2)น้อย
(3)ปานกลาง
(4)มาก
(5)มากที่สุด
4 .1 การดำเนินงานของระบบงานสารบรรณ และระบบ e-Office
4.2 การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
4.3 การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กิจกรรม ผลงาน และข้อมูลข่าวสารของสพป.เพชรบุรี เขต 1
4.4 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
4.5 การดำเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ประเด็นย่อยที่ 2 ความพึงพอใจในการบริการ และการอำนวยความสะดวกของสพป.เพชรบุรี เขต 1
ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 3 ด้าน
1. ด้านอาคารสถานที่ *
(1)น้อยมาก
(2)น้อย
(3)ปานกลาง
(4)มาก
(5)มากที่สุด
1 .1 การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกและในอาคารสำนักงานเขตพื้นที่ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
1.2 การให้บริการและความสะดวกการใช้ห้องประชุม
1.3 การให้บริการและความสะดวกที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์
1.4 การให้บริการและความสะดวกการใช้ห้องน้ำ/ห้องส้วม
1.5 การให้บริการและความสะดวกการใช้ห้องสมุดและสื่อการเรียนการสอน
2. ด้านสวัสดิการ *
(1)น้อยมาก
(2)น้อย
(3)ปานกลาง
(4)มาก
(5)มากที่สุด
2 .1 การจัดให้บริการร้านถ่ายสำเนาเอกสาร
2.2 การจัดบริการสถานที่ที่อ่านหนังสือพิมพ์ และเอกสารความรู้
2.3 การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับคนคว้างทางอินเตอร์เน็ต
2.4 การให้บริการน้ำดื่ม สะอาด สะดวก ปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 การบริการสถานที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้ใช้บริการ
3. ด้านข้อมูลข่าวสาร *
(1)น้อยมาก
(2)น้อย
(3)ปานกลาง
(4)มาก
(5)มากที่สุด
3.1 ประสิทธิภาพการจัดให้บริการเผยแพร่ ของสำนักงานเขตพื้นที่
3.2 ช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ระหว่างสำนักงานเขตกับผู้รับบริการที่หลากหลาย
3.3 ความรวดเร็วในการรับทราบข้อมูล ข่าวสารจากสำนักงานเขตพื้นที่
3.4 ข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการมีความครอบคลุมทุกมิติ
3.5 การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศ
3.6 การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน ทันสมัย
ประเด็นย่อยที่ 3 ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของสพป.เพชรบุรี เขต 1 *
(1)น้อยมาก
(2)น้อย
(3)ปานกลาง
(4)มาก
(5)มากที่สุด
1.มีระบบการให้บริการ เป็นขั้นตอน คล่องตัว ไม่ซับซ้อน
2. กำหนดระยะเวลาการให้บริการตามสภาพงานอย่างเหมาะสม
3 มีคำแนะนำ เอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์การให้บริการชัดเจน
4.มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ
5 มีตู้รับความคิดเห็นในการให้บริการ
6 มีการให้บริการตามขั้นตอนการให้บริการอย่างเคร่งครัด
Submit
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1. Report Abuse