خود‌آزمایی
دانش خود را در مورد این موضوع بیازمایید.
evaluate your knowledge of this subject by taking this quiz.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
 درباره این موضوع که به نظر شما جالب است ........................... نمي‌دانم./darbāreye in mozu ke be nazar-e shomā jāleb-e ---------nemiduan.  *
0 points
در این خانه............................... زندگي نمي کند.  *
0 points
ما به کمک -------------- نیاز نداریم، خودمان مي توانیم درستش کنیم. *
 با او حرف نزن! ............... خوبی نیست! *
1 point
علی! .......... دارد دَر می‌زند. ببین کیست؟ (کی است) *
1 point
سلام، .................... خونه هست؟ *
1 point
فروشنده ………… است که می‌فروشد.
1 point
Clear selection
همه از دستِ او عصبانی بودند. ………….  با او حرف نزد.
1 point
Clear selection
او باید ................................ را در زندگي اش داشته باشد. خیلي تنهاست.
1 point
Clear selection
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy