แบบสอบถามความคิดเห็นการบริการนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนิสิตในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง
คำชี้แจง : แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิสิตระดับปริญญาตรีของคณะ/วิทยาลัย ที่นิสิตสังกัด ได้แก่ การจัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิต การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต และการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นิสิต โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของนิสิตมากที่สุด โดยระดับความพึงพอใจมี 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน
เพศ
1 = ชาย 2 = หญิง
ชั้นปีที่
คณะ/วิทยาลัย
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิสิตระดับปริญญาตรีของคณะ/วิทยาลัย
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิสิตระดับปริญญาตรีของคณะ/วิทยาลัย ที่นิสิตสังกัด ได้แก่ การจัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิต การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต และการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นิสิต โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของนิสิตมากที่สุด โดยระดับความพึงพอใจมี 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
การจัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิตของคณะ/วิทยาลัย
1. การให้คำปรึกษาด้านการเรียน
5
4
3
2
1
ไม่เคยใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
2. การบริการให้คำปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิต
เช่น การปรับตัว สุขภาพจิต การคบเพื่อน ทักษะชีวิต เป็นต้น
5
4
3
2
1
ไม่เคยใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
3. การบริการให้คำปรึกษาแนะแนวด้านการเข้าสู่อาชีพ
5
4
3
2
1
ไม่เคยใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
4. การให้คำปรึกษาของอาจารย์/เจ้าหน้าที่ เป็นประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
5
4
3
2
1
ไม่เคยใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
5. ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการการให้คำปรึกษา
5
4
3
2
1
ไม่เคยใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิตของคณะ/วิทยาลัย
6. ข้อมูลด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
กิจกรรมนอกหลักสูตร คือ กิจกรรมที่นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนปกติ ได้แก่ กิจกรรมประเภทกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม
5
4
3
2
1
ไม่เคยใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
7. ข้อมูลด้านแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
เช่น การรับสมัครนิสิตฝึกงาน การรับสมัครงานแบบเต็มเวลาและนอกเวลา เป็นต้น
5
4
3
2
1
ไม่เคยใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
8. ความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรและแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
5
4
3
2
1
ไม่เคยใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นิสิตของคณะ/วิทยาลัย
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อใกล้สำเร็จการศึกษาขอความกรุณาให้นิสิตทำเครื่องหมายลงในช่อง "ไม่เคยใช้บริการ" ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้แก่คณะของนิสิตในการพัฒนาคุณภาพนิสิตต่อไป
9. มีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตที่ใกล้สำเร็จการศึกษาเป็นประจำทุกปี
5
4
3
2
1
ไม่เคยใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
10. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงาน/การทำงานให้แก่นิสิตที่ใกล้สำเร็จการศึกษา
5
4
3
2
1
ไม่เคยใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
11. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานให้แก่นิสิตระหว่างเรียน
5
4
3
2
1
ไม่เคยใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms