แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ website คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม

คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจและความคิดเห็นในการใช้บริการ
ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา ปรับปรุงระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อ
พัฒนาด้านการให้บริการของคณะพยาลศาสต์ให้สู่ความเป็นสากลต่อไป
โปรดทำเครื่องหมายเลือกที่ช่อง หน้าข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question