แบบประเมินโครงการฝึกอบรมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา "เทคนิคการใช้ Microsoft Excel"
คำชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการประเมินแบบประเมินโครงการฝึกอบรมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา "เทคนิคการใช้ Microsoft Excel" ซึ่งนำผลการประเมินไปศึกษา ปรับปรุง และพัฒนาในการดำเนินงานต่อไป (โปรดเลือกข้อมูลตามความเป็นจริง)
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประเมิน
กลุ่มที่ 1
เพศ *
นิสิตจากคณะ *
Your answer
สาขาวิชา
Your answer
ตอนที่ 2 ประเมินกิจกรรมด้านต่างๆ
1. ด้านการจัดเตรียมกิจกรรม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รูปแบบการจัดกิจกรรม
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
ความเหมาะสมของอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
2. ด้านวิทยากร เนื้อหาความรู้และการนำเสนอ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
วิทยากรสามารถถ่ายทอดประสบการณ์/ความรู้
วิทยากรเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เนื้อหา/ความรู้ที่ถ่ายทอดมีความเหมาะสม
3. ประเมินตนเอง *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท่านคาดหวังว่าจะสามารถนำความรู้ที่อบรมในครั้งนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้
ท่านทราบและเข้าใจเกี่ยวลักษณะงานที่เหมาะสมกับโปรแกรม Excel
ท่านมีความเข้าใจขั้นตอนการคำนวณ สูตร และการสร้างกราฟในเนื้อหาที่อบรม
ท่านมีส่วนร่วม/โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. ความพึงพอใจโดยรวมของการจัดกิจกรรม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมกิจกรรม
Your answer
ตอนที่ 3 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ควรปรับปรุงเรื่องใด
(โปรดระบุ)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms