แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
การศึกษา *
Required
สถานะภาพในการทำงาน *
Required
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน (ประเมินทุกหน่วยงานที่ท่านใช้บริการ)
การประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโดยกำหนดระดับความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ระดับ โดย
5 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
3 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
1 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
กระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ *
5
4
3
2
1
ความครบถ้วน ถูกต้องในการให้บริการ
ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ
มีการทำงานอย่างเป็นระบบ
ความเหมาะสมของวิธีการทำงาน
ระยะเวลาในการรับบริการแต่ละครั้ง
ด้านบุคคลากรที่ให้บริการ *
5
4
3
2
1
ความเพียงพอของบุคลากรที่ให้บริการ
ผู้ให้บริการ มีความรู้ความสามารถในการชี้แจงและให้คำแนะนำตอบข้อหารือให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
ผู้ให้บริการมีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส การพูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่สุภาพ ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
ผู้ให้บริการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้ให้บริการให้บริการด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
มีป้าย /สัญลักษณ์ /ประชาสัมพันธ์การใช้อาคารสถานที่ในการบริการ
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก มีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉินได้ทุกเวลา เช่น ห้องสุขา น้ำดื่ม ที่นั่ง ฯลฯ
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม
ช่องทางเลือกในการให้บริการได้หลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ / ระบบ E-Office / เว็บไซด์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
ความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการ
ด้านผลการให้บริการ *
5
4
3
2
1
ผลการให้บริการโดยรวม เช่น ความรู้ เทคนิค แนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ
ได้รับการส่งเสริมความรู้ที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
คุณภาพของการให้บริการ
ความประทับใจในการบริการ
ภาพรวมในการบริการของแต่ละกลุ่มภารกิจ
ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็น
จุดที่ สพป.นพ.๒ ต้องปรับปรุงในการให้บริการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การให้บริการในเรื่องใด กลุ่มใด ที่ท่านเห็นว่าควรจะต้องปรับปรุงแก้ไข
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy