แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
วัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้บริการบริหารงานทั่วไป สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น
คำชี้แจง แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 หน่วยงานภายในงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริหารงานทั่วไป
ตอนที่ 4 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy