Závazná přihláška - TOSKÁNSKO
Jsme potěšeni, že jste se rozhodl/a zúčastnit se Školy plaveckých způsobů v Toskánsku. Čeká Vás nabitý týden pilováním techniky, kondice, učení se dovedností na otevřeném moři, ale také spoustu zábavy a přátelská atmosféra! Na to všechno se můžete těšit v krásném prostředí toskánského resortu Poggio all´Agnello.
Email address *
Úhrada pobytu
Do tří dnů od odeslání této přihlášky prosím uhraďte 30 % částky za pobyt. Doplatek ve výši 70 % ceny za pobyt a 100 % ceny za program je splatný do 31. 3. v daném roce konán í kempu. Úhradu proveďte na účet číslo 2900399343/2010, variabilní symbol: 20192008, zpráva pro příjemce: "Toskánsko – jméno/a a příjmení účastníka/ů“.
Pro každou osobu vyplňte samostatnou přihlášku, děkujeme!
Jméno a příjmení kontaktní osoby *
Kontaktní e-mail *
Kontaktní telefon *
Jméno a příjmení účastníka
Datum narození (DD.MM.RRRR) *
Klubová příslušnost *
Jméno a příjmení Vašeho trenéra včetně emailového kontaktu (za účelem navázání trenérské spolupráce) *
Termín a místo konání pobytu *
Požadovaný typ pokoje *
Doprava do místa pobytu *
Pokud autem, jste ochotný/á nabídnout spolujízdu? Pokud ano, kolika osobám? *
Pokud letecky, máte zájem o hromadný nákup letenky? *
Bude/te se účastnit programu? *
Uveďte, prosím, čas na 100 m ZNAK (min:ss,d): *
V případě, že se neúčastníte programu vyplňte "doprovod"
Uveďte, prosím, čas na 100 m PRSA (min:ss,d): *
V případě, že se neúčastníte programu vyplňte "doprovod"
Uveďte, prosím, Váš čas na 100 m MOTÝLEK (min:ss,d): *
V případě, že se neúčastníte programu vyplňte "doprovod"
Uveďte, prosím, čas na 400 m KRAUL (min:ss,d) *
V případě, že se neúčastníte programu vyplňte "doprovod"
Poznámka
Všeobecné podmínky *
1. Dopravu do místa konání si každý účastník zajišťuje sám. 2. Účastník je povinen poskytovatele řádně, pravdivě a včas informovat o změně zdravotního stavu a nic v této souvislosti nezamlčet. 3. Účastník se nesmí pobytu zúčastnit v případě: a) nemoci, která znemožňuje se plně účastnit programu pobytu nebo je rizikem nákazy pro další účastníky nebo zaměstnance poskytovatele (vedoucích/instruktorů); b) při podezření na infekční onemocnění; v takovém případě je poskytovatel oprávněn bez náhrady s okamžitou platností vyloučit účastníka z pobytu; c) v případě hrubého porušení pravidel pobytu (např. ničení nebo poškozování majetku poskytovatele nebo provozovatele areálu, hrubé chování k ostatním účastníkům, narušování chodu a nerespektování programu, apod.) může být účastník vyloučen. V těchto případech nevzniká účastníkovi nárok na vrácení nevyčerpané částky. 4. Poskytovatel neručí za škody vzniklé svévolným jednáním účastníků nebo nerespektováním pokynů zaměstnanců poskytovatele. 5. Účastník nese odpovědnost za škody způsobené (úmyslně nebo i z nedbalosti) jeho osobou případně jeho dítětem. 6. Účast na pobytu a programu lze zahájit později nebo ukončit dříve z vůle účastníka/zákonného zástupce. V těchto případech nevzniká nárok na vrácení zaplacené částky za pobyt a program. Poskytovatel doporučuje dodržovat čas příjezdu a odjezdu, aby nedocházelo k narušování programu. 7. Bude-li se pobytu účastnit rodinný příslušník, který nemá zájem se účastnit programu, bude hradit pouze cenu za ubytování, příp. stravování. 8. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit program nebo zrušit pobyt v důsledku nepředvídatelných událostí nebo zásahu vyšší moci. V případě změny programu pobytu při zachování časového rámce nevzniká účastníkům nárok na finanční kompenzaci. V případě, že dojde ke zrušení celého pobytu nebo jeho části, má účastník nárok na vrácení úhrady v poměrné části za dobu zrušené účasti. Jiná kompenzace za strany poskytovatele účastníkům pobytu nenáleží. 9. Účastník programu dává souhlas s použitím fotografií a videozáznamů své osoby, jakož i svého dítěte a dalších osob, které ho doprovázejí, pořízených v rámci pobytu, k prezentaci jednak plavecké školy Swim Smooth, Plaveckého oddílu Swim Smooth Czech Republic, z.s., a také Mgr. Gabriely Minaříkové, licencované trenérky Swim Smooth. 10. Účastník programu rovněž dává souhlas se zveřejňováním svých výkonů a výkonů svého dítěte, zahrnujících zejména dosažené časy a videozáznamy plavecké techniky, a to pro marketingové, analytické a jiné účely plavecké školy Swim Smooth, Plaveckého oddílu Swim Smooth Czech Republic, z.s., a také Mgr. Gabriely Minaříkové, licencované trenérky Swim Smooth. 11. Poskytovatel doporučuje zřízení pojištění na sportovní aktivity, způsobené škody, apod. 12. Na místě jsou účastníci povinni uhradit vratný deposit ve výši 400€/pokoj. Vratný deposit je hrazen prostřednictvím kreditní karty nebo v hotovosti. 13. Změna ubytování po zaplacení zálohy je zpoplatněna poplatkem ve výši 500,- Kč. 14. Bude-li muset dojít k vyhřívání bazénu z důvodů výjimečných klimatických událostí, bude účastníkům doúčtována patřičná částka dle fakturované částky provozovatelem bazénu. 15. Splatnost celkové částky za pobyt a program stanovuje poskytovatel následovně: do tří dnů od vyplnění přihlášky je splatná částka za pobyt ve výši 30 %. Doplatek ve výši 70 % ceny za pobyt a 100 % ceny za program je splatný do 31. 3. v roce konání pobytu. 16. Storno podmínky: a) v případě zrušení účasti pobytu 90 a méně dní před datem zahájení činí storno 50 % z celkové částky za pobyt a program. b) 30 a méně dní před datem zahájení se uplatní storno ve výši 100 %. 17. Poskytovatel je oprávněn tyto Všeobecné podmínky bez předchozího souhlasu účastníků změnit. O změně bude každý účastník informován e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Pokud účastník se změnou Všeobecných podmínek nebude souhlasit, je povinen to poskytovateli oznámit nejpozději do 30 dní od oznámení změny Všeobecných podmínek. V takovém případě bude smluvní vztah ukončen, a to za stávajících Všeobecných podmínek.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy