Science Research Database, UBRU

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลาชธานี ให้ความสำคัญในการจัดทำฐานข้อมูลด้านการวิจัยในระดับคณะ เพื่อบ่งชี้และประเมินสถานภาพความเข้มแข็งด้านการวิจัยทั้งโดยภาพรวมในระดับคณะและในระดับสาขาของคณะ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยของคณะ ตลอดจนการมีข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยของคณะและจากแหล่งทุนภายนอกคณะ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการจัดทำขึ้น โดยมีองค์ประกอบข้อมูลในฐานข้อมูลอยู่ 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัย
ส่วนที่ 2 ข้อมูลประวัติการศึกษาของนักวิจัย
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความเชี่ยวชาญในสายงานของนักวิจัย
ส่วนที่ 4 ข้อมูลผลงานวิชาการของนักวิจัย
ส่วนที่ 5 ข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นักวิจัยได้รับ
ส่วนที่ 6 ข้อมูลการประเมินระบบฐานข้อมูล

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัย

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question