แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ เคาน์เตอร์บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการให้บริการในภาพรวม
และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
(โปรดทำเครื่องหมาย √ หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม *
ท่านติดต่อขอรับบริการโดยช่องทางใดมากที่สุด *
ติดต่อขอรับบริการเรื่อง *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service